Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Προσφώνηση κατά τήν Ἐνθρόνιση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Αρσένιου (4 Δεκεμβρίου 2011)

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Αὐστρίας καί Ἔξαρχε Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιε, λίαν ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ!

Χάριτι τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐπινεύσει τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἡμῶν κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ψήφοις δέ κανονικαῖς τῆς περί Αὐτόν Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀναδειχθείς Ἐπίσκοπος καί Ποιμενάρχης τῆς ἐν Αὐστρίᾳ καί Οὑγγαρίᾳ ἐκλεκτῆς ταύτης μερίδος τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἀνέρχεσαι σήμερον ἐπί τοῦ Θρόνου σου, ἵνα ἐπ᾽ αὐτοῦ, «εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ», καθεζόμενος ὀρθοτομήσεις τόν λόγον τῆς εὐαγγελικῆς ἀληθείας καί κατευθύνεις τόν λαόν, ὅν δέδωκέ σοι ὁ Κύριος, ἐπί τάς ἀσφαλεῖς νομάς τοῦ σωτηρίου τῆς πίστεως.

Ἡ Ὀρθοδοξία καί ὁ Ἑλληνισμός ἐν Αὐστρίᾳ καί Οὑγγαρίᾳ ἔχουσι λαμπράν καί μακράν ἱστορίαν. Διαπρεπεῖς προσωπικότητες τῆς Ἐκκλησίας διέπρεψαν ἐνταῦθα καί ἐκεῖ διατηρήσασαι ἄσβεστον τήν λαμπάδα τῆς πίστεως καί τῶν παραδόσεων τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους. Διηκόνησαν μετά πιστότητος καί ἀφοσιώσεως τήν ὁμογένειαν καί κατέλιπον ἀνεξίτηλα τά ἴχνη τῆς διελεύσεως καί ἐκκλησιαστικῆς δραστηριότητος αὐτῶν. Ἡ συνέχεια μέχρι σήμερον ὑπῆρξε ἀδιάπτωτος καί οἱ πνευματικοί καρποί πολλοί.

Ὡς τρίτος κατά σειράν Μητροπολίτης Αὐστρίας, ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Μητροπόλεως ταύτης, διαδέχεσαι δύο ἐπιφανεῖς Ἱεράρχας τοῦ Θρόνου. Τόν μακαριστόν Χρυσόστομον Τσίτερ, ὅστις ἐπί πεντήκοντα καί πλέον ἔτη ὑπῆρξε ἡ ζῶσα παρουσία τῆς Ὀρθοδοξίας ἐνταῦθα, καί τόν πρότριτα τῶν προσκαίρων ἐκδημήσαντα ἀοίδιμον Μητροπολίτην Μιχαήλ, τόν, ὡς ὑπό πάντων μαρτυρεῖται, ὁμοδόξων τε καί ἐτεροδόξων, καταστήσαντα τήν Ὀρθοδοξίαν σεβαστήν ἐν Μεσευρώπη καί μεγαλύναντα, ἔργῳ καί λόγῳ, τό ὄνομα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Ἡ διακονία σου, βαδίζοντός σου ἐπί τοῖς ἴχνεσιν αὐτῶν, ἔσεται πολύπλευρος. Διακονία τοῦ ἐμπιστευθέντος σοι λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Διακονία τῶν ὁμοδόξων ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν. Διακονία εἰς τά πλαίσια τῆς Οἰκουμενικῆς κινήσεως. Διακονία σου ὡς Χριστοῦ διακόνου, ὡς γνησίου ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός, ὡς φαναριώτου Ἱεράρχου. Ἡ κληρονομία βαρυτάτη, αἱ ἀπαιτήσεις πολλαί, οἱ χρόνοι δύσκολοι. Ἡ μέχρι σήμερον σεμνή καί ἐπαινετή διακονία σου ἀποτελοῦν τήν ἐγγύησιν τῆς ἐπιτυχίας σου.

Στῆθι, λοιπόν, ἐπ᾽ εὐλογίαις ἐπί τοῦ Θρόνου σου. «Ἔντεινε καί κατευοδοῦ καί ἀρχιεράτευε». Ἔχε ἀκλόνητον τήν πεποίθησιν τῆς παρουσίας τοῦ Καλέσαντός σε πρός κλῆσιν ἁγίαν. «Αὐτός Κύριος, Αὐτός ἐπακούσει».

Εἴησαν τά ἔτη σου πολλά καί ἡ ἀρχιερατεία σου εὐδόκιμος ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς Ἐκκλησίας καί δόξαν τοῦ ὀνόματός τοῦ Θεοῦ. Ἄξιος καί πολλάκις ἄξιος.

 

Share: