Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Προσφώνηση κατά τήν Ἐνθρόνιση τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κηρυνείας κ. Χρυσοστόμου (10 Δεκεμβρίου 2011)

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Κηρυνείας κ. Χρυσόστομε, λίαν ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Σεπτῇ ἐντολῇ τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἡμῶν κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ἔχω τήν ὑψηλήν τιμήν τῆς ἐκπροσωπήσεως Αὐτοῦ κατά τήν ἱεράν στιγμήν τῆς γενομένης τήν πρωΐαν χειροτονίας σου εἰς Ἐπίσκοπον καί Μητροπολίτην τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηρυνείας, Ἐπαρχίας ἱστορικῆς καί εὐκλεοῦς τῆς ἁγιωτάτης κατά Κύπρον Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐκ προσώπου πάλιν αὐτοῦ παρίσταμαι καί κατά τήν εὔσημον ταύτην στιγμήν τῆς ἐνθρονίσεώς σου, ἐν τῇ προσωρινῇ ἕδρᾳ σου, μεταφέρων ἐγκάρδιον χαιρετισμόν πρός τήν Αὐτοῦ Μακαριότητα, τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομον καί τά μέλη τῆς τιμίας περί Αὐτόν Ἱεραρχίας, πρός σέ δέ συγχαρητηρίους προσρήσεις διά τήν ἐπαξίαν προαγωγήν σου εἰς τόν Μητροπολιτικόν Θρόνον τῆς Κηρυνείας καί πατρικάς εὐχάς πρός ἰκάνωσιν ἐν τῇ νέᾳ ὑψηλῇ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ διακονίᾳ σου.

Τό ἐξαίρετον ἦθός σου, τό ἐκκλησιαστικόν φρόνημά σου, ἡ καλή καὶ εὐδόκιμος ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ διακονίᾳ σου, εἶχον ὡς ἀποτέλεσμα τήν ὑπό τοῦ λαοῦ, κατά τά ἐν Κύπρῳ κρατοῦντα, πρόκρισίν σου καί τήν ἐκλογήν σου ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου. Ταῦτα ἐχαροποίησαν τήν Μητέρα ἡμῶν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον Αὐτῆς διότι πρῶτον μέν εἶναι ἐγνωσμένη ἡ ἀγάπη καί ἡ ἀφοσίωσις σου πρός τόν Θεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, δεύτερον δέ διότι ἐπί τριετίαν καί πλέον ὑπηρέτησας ἐν τῷ κλίματι αὐτοῦ, ἐν τῇ Διασπορᾷ, ὡς Διάκονος τοῦ πρό ὁλίγου τῶν προσκαίρων μεταστάντος ἀοιδίμου Μητροπολίτου Αὐστρίας κυροῦ Μιχαήλ, ἐν Βιέννῃ, ἀφήσας τάς καλυτέρας τῶν ἀναμνήσεων εἰς τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας καί Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας.

«Ἔντεινε λοιπόν ἀπό τῆς σήμερον καί κατευοδοῦ καί ἀρχιεράτευε» πρός δόξαν τοῦ ὀνόματος τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν καί διακονίαν τοῦ ἐμπιστευθέντος σου εὐσεβοῦς λαοῦ. Ὁ δρόμος, ὅστις ἀνοίγεται σοι σήμερον, ἀποτελεῖ τήν στενήν εὐαγγελικήν ὁδόν, περί ἧς ὡμίλησεν ὁ Κύριος ἡμῶν. Ἔχεις τά προσόντα καί τήν πνευματικήν δύναμιν νά βαδίσῃς αὐτήν θυσιαστικῶς, ποιμαίνων τήν ἐμπιστευθεῖσάν σοι ποίμνην ἐν τῇ συναισθήσει τοῦ ποιμαινομένου ὑπό τοῦ Ἀρχιποίμενος Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μετά βεβαιότητος πιστεύομεν ὅτι θά διακονήσῃς τήν Ἐκκλησίαν ὡς Ἐπίσκοπος ἄξιος τῆς ἱστορίας καί τῆς διαχρονικῆς μαρτυρίας τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί ὡς ἐκφραστής τῶν αἰωνίων παραδόσεων τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους.

Ἐν τῇ διακονίᾳ σου θά ἔχῃς ἰσχυράν βακτηρίαν τάς εὐχάς καί τήν πατρικήν ἀγάπην τοῦ Πατριάρχου μας. Ἀντιπελάργησον, μεῖνε σταθερός ἐν τῇ ἀγάπῃ, τήν ὁποίαν μέχρι σήμερον ἐπέδειξας πρός τήν ἐσταυρωμένην Μεγάλην Ἐκκλησίαν, καί μή παύσῃ προσευχόμενος ὑπέρ αὐτῆς.

Εἴησαν τά ἔτη σου πολλά, ἡ ἀρχιερατεία σου εὐδόκιμος καί ἡ διακονία σου καλλίκαρπος. Ἄξιος.

 

Share: