Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ κατά τήν χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου ΕΡΥΘΡΩΝ κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ

κατά τήν χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου ΕΡΥΘΡΩΝ κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ[1]

Θεοφιλέστατε,

῾Η Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός ἡμῶν Πατριάρχης ἡμῶν κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ καί ἡ περί Αὐτόν ῾Αγία καί ῾Ιερά Σύνοδος ἐξέλεξάν σε Βοηθόν ᾿Επίσκοπον τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου, μέ τόν ψιλόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης ᾿Επισκοπῆς ᾿Ερυθρῶν.

Εὐλογητός ὁ ἐν Τριάδι Θεός, ὅτι κατηξίωσεν ἡμᾶς, τόν Ποιμενάρχην καί τό πλήρωμα τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου,  τῆς μεγίστης αὐτῆς χαρᾶς τῆς ἀναδείξεώς σου εἰς ᾿Επίσκοπον τῆς ῾Αγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης ᾿Εκκλησίας καί ηὐδόκησε κατά τό ἄφατον αὐτοῦ ἔλεος, ἐν ᾿Εκκλησίᾳ πληθούσῃ, τῇ ἐπικλήσει τοῦ Παναγίου καί τελεταρχικοῦ Πνεύματος, νά τελῶμεν τήν στιγμήν ταύτην τήν χειροτονίαν σου μετά τῶν ἄλλων συνδραμόντων ἀδελφῶν ᾿Επισκόπων.

῾Η χαρά τῆς εἰς ᾿Επίσκοπον ἐκλογῆς σου πρό ἡμερῶν καί τῆς χειροτονίας σου εἰς ᾿Επίσκοπον σήμερον ἐξεδηλώθη καί ἐκδηλοῦται ὡς πάγκοινος. Καί εἶναι πάγκοινος, διότι ἀποτελεῖ κοινήν συνείδησιν πάντων ἡμῶν ὅτι ἡ ᾿Εκκλησία ἀποκτᾶ ἕνα νέον ῾Ιεράρχην κοσμούμενον διά τῶν προσόντων ἐκείνων τῶν ἀναφερομένων εἰς τήν σύστασιν τοῦ οὐρανοβάμονος ᾿Αποστόλου Παύλου πρός τόν μαθητήν αὐτοῦ ῞Αγιον ᾿Απόστολον Τιμόθεον: «Δεῖ οὖν τόν ᾿Επίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι, νηφάλιον, σώφρονα, διδακτικόν, ἐπιεικῆ, ἄμαχον, ἀφιλάργυρον».

῾Η μέχρι σήμερον διακονία σου ἐν τῇ ᾿Εκκλησίᾳ ἀπό διαφόρων ἐπιτελικῶν θέσεων καί ἡ μακροχρόνιος ὑπηρεσία σου ἐν τῇ ᾿Εκκλησιαστικῇ ἐκπαιδεύσει ὡς καθηγητοῦ τῆς Πατμιάδος ᾿Εκκλησιαστικῆς Σχολῆς, ὁ ἱεραποστολικός ζῆλος σου καί ἡ ἐν ταῖς χώραις τῆς ᾿Ορθοδόξου ῾Ιεραποστολῆς θητεία σου, ἡ ἀπό σοῦ ἔκφρασις τοῦ χαρίσματος τῆς πνευματικῆς πατρότητος, ἡ προσπάθεια σου διά τήν ἀναβίωσιν τοῦ μοναχισμοῦ εἰς τήν νῆσον τῆς Ρόδου καί ἀλλαχοῦ, ἡ ἐπίδοσίς σου εἰς τό ἔργον τῆς κατηχήσεως τοῦ λαοῦ, ἡ παρουσία σου ὡς ῾Ιεροκήρυκος καί ἡ γνησία ἱερατική σου ἀναστροφῆ, ὡς γνησίου πνευματικοῦ τέκνου τοῦ ὁσιωτάτου Γέροντος ᾿Αμφιλοχίου Μακρῆ καί φορέως τῶν ἐκκλησιαστικῶν παραδόσεων τοῦ τόπου, δίδωσι τήν ἀψευδῆ καί ἀγαθήν πληροφορίαν περί τοῦ προσώπου σου.

Διά τοῦτο ἡ ᾿Εκκλησία σέ ἐτίμησε καί σέ ἀνύψωσε. ᾿Επεβράβευσε τόν ἀγαθόν καί τίμιον ἐργάτην αὐτῆς καί διάκονον, ἵνα ἀπό ὑψηλοτέρας σκοπιᾶς διακονήσῃς ἀπό τῆς σήμερον τόν Θεόν καί τόν ἄνθρωπον, ἐπιστηρίζων τό πνευματικόν ἔργον τῆς Μητροπόλεως, τῆς ὁποίας Βοηθόν ᾿Επίσκοπον κατέστησέ σε.

Χειροτονούμενος σήμερον ᾿Αρχιερεύς διά τό εἶναι σε Βοηθόν ᾿Επίσκοπον τῆς ῾Ιερᾶς ταύτης Μητροπόλεως καθίστασαι ἐλέῳ Θεοῦ, τῇ προτάσει τοῦ Παναγιωτάτου Πατρός καί Πατριάρχου ἡμῶν, ῾Ιεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἐν κοινωνίᾳ τελῶν μετά τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας μετέχεις πλήρως ἐκ τῆς ὑπευθύνου καί ὑψηλῆς ᾿Αρχιερατικῆς σκοπιᾶς τοῦ μεγαλείου, τοῦ μαρτυρίου καί τῆς μαρτυρίας αὐτῆς, τήν ὁποίαν μαρτυρίαν καλεῖσαι νά προβάλῃς καί νά μεταδώσῃς εἰς τό ποίμνιόν μας. Διότι τό ποίμνιον τῆς Ρόδου καί ὅλοι οἱ Δωδεκανήσιοι γνωρίζουν καλῶς καί πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι, ὡς ἔλεγεν ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Μελίτων, ἐάν δέν ἦσαν ἐγκεντρισμένοι εἰς τήν καλλιέ-λαιον τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας ἴσως νά μήν εἶχον ἐπιζήσει καί νά μήν ὑπῆρχον σήμερον ὡς ᾿Ορθόδοξοι, διότι ἡ πίστις των τούς ἔσωσε ἀπό τούς ὄνυχας τοῦ φασιστικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ καί τῆς ἑτεροδόξου προπαγάνδας.

Τοιαύτην ἐκκλησιαστικήν ἱστορίαν καί παράδοσιν καλεῖσαι σήμερον νά ἑρμηνεύσῃς καί νά συνεχίσῃς, ἱστορίαν καί παράδοσιν ἀρρήκτων δεσμῶν τοῦ Γένους μετά τῆς Μητρός ᾿Εκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὅπως τήν ἐδιδάχθης εἰς τήν ἱεράν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης καί τήν ἐβίωσες κατά τήν μακράν καί εὐδόκιμον διακονίαν σου, ἰδίως ἐδῶ εἰς τήν Ρόδον, τήν ἀποτελοῦσαν κλῆμα τῆς ἀμπέλου, φέρον καρπόν πολύν καί καλόν, τόν ὁποῖον μετά τοῦ Μητροπολίτου σου καλεῖσαι ἀπό τῆς σήμερον ὡς ᾿Αρχιερεύς νά μεταδώσῃς εἰς τόν εὐσεβῆ ροδιακόν λαόν, εἰς κατάσβεσιν τῆς δίψης τοῦ πληρώματος τῆς ᾿Εκκλησίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν τήν αἰώνιον.

Θεοφιλέστατε,

Μετά βεβαιότητος πιστεύομεν ὅτι θά διακονήσῃς τήν ᾿Εκκλησίαν ὡς ᾿Επίσκοπος ἄξιος τῆς ἱστορίας καί διαχρονικῆς μαρτυρίας τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου καί ἐκφραστής τῶν αἰωνίων παραδόσεων τῆς Μητρός ἡμῶν ῾Αγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης ᾿Εκκλησίας. Εἴσελθε εἰς τά ἐνδότερα τοῦ καταπετάσματος τῆς πνευματικῆς καί ἀχειροποιήτου σκηνῆς. ᾿Επίρριψον ἐπί Κύριον τήν μέριμναν σου καί αὐτός σε διαθρέψει ἐν τῇ ἀδελφικῇ κοινωνίᾳ τῶν ᾿Επισκόπων τῆς ῾Αγιωτάτης ἡμῶν ᾿Εκκλησίας.

 

[1] O Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ερυθρών κ. Αμφιλόχιος (νυν Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας) εξελέγη υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου την 15η Ιουνίου 2005 Επίσκοπος της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Ερυθρών, βοηθός του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου.

Η χειροτονία ετελέσθη εν τω Καθεδρικώ Ναώ του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ρόδου το Σάββατο 9 Ιουλίου 2005 υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Σύμης κ. Χρυσοστόμου, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ανθίμου, Πηλουσίου κ. Παντελεήμονος, Ζιμπάμπουε κ. Γεωργίου, Ειρηνουπόλεως κ. Δημητρίου, Λέρου Καλύμνου και Αστυπαλαίας κ. Παισίου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Τράλλεων κ. Ισιδώρου,  συμπροσευχομένων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Κώου κ. Αιμιλιανού, πρώην Ρόδου κ. Αποστόλου, Γλυφάδας κ. Παύλου, του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Αντίπα και του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου του Αγίου Όρους Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Γρηγορίου.

Παρέστησαν ο Υπουργός Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής Αριστοτέλης Παυλίδης, οι Βουλευταί Δωδεκανήσου Αναστάσιος Καραμάριος, Βασίλειος Χρύσης και Ιωάννης Παρασκευάς, ο Νομάρχης Δωδεκανήσου και Άρχων Καστρήνσιος του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου Ιωάννης Μαχαιρίδης, ο Δήμαρχος Ροδίων Γεώργιος Γιαννόπουλος, ο Στρατηγός και Διοικητής της 95ΑΔΤΕ Παύλος Γιαγκούλης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Δωδεκανήσου Ταξίαρχος Αριστείδης Καρτάνος, ο Δήμαρχος Λινδίων Γεώργιος Θαρρενός, εκπρόσωποι Συλλόγων και Σωματείων της Ρόδου και πλήθος κόσμου.

 

Share: