Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Μήνυμα Χριστουγέννων (2016)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
 ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΡΟΔΟΥ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Μητροπολίτης τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου, πρὸς τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν λαόν τῆς καθ̉  ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν,... Καί ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καί χάριν ἀντί χάριτος.» (Ἰωάν. α΄14-15)  

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Τό κομβικό σημεῖο τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας εἶναι ἡ στιγμή τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ Πατρός. Ὁ Λόγος γίνεται ἄνθρωπος, ὁ Θεός σαρκοῦται, γίνεται ἱστορικό πρόσωπο, εἰσέρχεται δυναμικά στήν ἀνθρώπινη σκηνή, συγκατοικεῖ μέ τόν ἄνθρωπο, συμπορεύεται μαζί του, τόν πλουτίζει μέ τίς δωρεές τῆς χάριτός του. Τό μυστήριο τῆς ἐνσάρκου Οἰκονομίας, τῆς σαρκώσεως καί γεννήσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, "τό πάντων καινόν καινότατον, τό μόνον καινόν ὑπό τόν ἥλιον" γεγονός, ὄχι μόνο τέμνει τήν ἀνθρώπινη ἱστορία ἀλλά καί ἐκ νέου τήν νοηματοδοτεῖ καί δίνει στόν ἄνθρωπο τή δυνατότητα μιᾶς ἄλλης προοπτικῆς. "Τά ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδού γέγονεν καινά τά πάντα".

Τοῦτο τό ἀνερμήνευτο μυστήριο, τοῦτο τό μοναδικό γεγονός τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως εὐαγγελίζεται καί πάλι ἐφέτος, κατά τό σωτήριον ἔτος 2016, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, κατά τή μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, τή "μητρόπολιν τῶν ἑορτῶν" κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο. "Σήμερον ὁ Χριστός γεννᾶται ἐκ Παρθένου". Γεννᾶται ὄχι μόνο τότε ἀλλά καί σήμερα, καί ὁ Ἄγγελος τῆς Βηθλεέμ ἀπευθύνει ἐκ νέου τό χαρμόσυνο καί διαχρονικό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων ἐπαναλαμβάνοντας τόν λόγο πού τήν ἁγία ἐκείνη βηθλεεμιτική νύκτα εἶπε πρός τούς ἀγραυλοῦντες ποιμένες: "Ἰδού...εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην... ὅτι ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός Κύριος" (Λουκ. βʹ, 10-11).

Ἑορτάζοντες τά Χριστούγεννα καλούμεθα νά προσεγγίσουμε βιωματικά τό γεγονός, νά ἀκούσουμε τό ἀγγελικό μήνυμα, νά ἀποδεχθοῦμε τήν πάντοτε νέα πραγματικότητα τῆς γεννήσεως γιά μᾶς, γιά τόν ἄνθρωπο, τόν κάθε ἄνθρωπο, τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί νά γίνουμε κοινωνοί τῆς εὐαγγελιζομένης χαρᾶς. Τῆς ἀληθινῆς ὑπαρξιακῆς χαρᾶς, ἡ ὁποία δέν εἶναι προσωπική κατάκτηση ἀλλά δωρεά τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ καί τήν ὁποία οὐδεμία ζοφερή κατάσταση εἰδωλολατρικοῦ ἐγωϊσμοῦ, ὑλικῆς δυνάμεως καί ἰσχύος, μισαλλοδοξίας καί φανατισμοῦ, ἀνταγωνισμοῦ καί ἔχθρας, ἀδικίας καί ἀνομίας καί τῆς πολύμορφης ἁμαρτίας ἔχει τή δύναμη νά κατανικήσει καί νά ἐξαφανίσει. 

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Γεννήθηκε ὁ Λυτρωτής μας. «Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός». Τήν πίστη ὅτι ὁλόκληρη ἡ κτίση, ὅπως καί ἡ ἱστορία, διακρατοῦνται ἀπό τὸν ἐνανθρωπήσαντα Κύριο ἄς ἀγωνιστοῦμε νά κατορθώσουμε στή ζωή μας. Γιά νά μπορέσουμε νά ὑπερβοῦμε τήν ὁποιαδήποτε κατάσταση ἀβεβαιότητας καί ἀνασφάλειας πού ἡ παγκόσμια σήμερα πραγματικότητα ἐπιφέρει στίς καρδιές μας. Στίς ποικίλες προκλήσεις ἄς ἀντιτάξουμε τήν ἐμμονή μας στήν πίστη τῶν Πατέρων μας, στίς διαχρονικές ἀξίες καί παραδόσεις μας, στά ἤθη καί τά ἔθιμα τῆς Ὀρθοδόξου ταυτότητάς μας. Τότε θά διαπιστώσουμε πόσο ἀληθινός εἶναι ὁ λόγος τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Χριστοῦ πού διακηρύσσει ὅτι τή χαρά πού αὐτός χαρίζει "οὐδείς δύναται αἴρειν ἀφ᾿ ἡμῶν". 

Εἴθε ἡ χάρις τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου νά μᾶς ἀναδείξει ἀληθινούς προσκυνητές τοῦ μυστηρίου τῆς θείας ἐνανθρωπήσεώς του καί νά μᾶς χαρίζει τήν ἀληθινή χαρά τῆς πίστεως στό ἅγιο Ὄνομά Του..

Εὐχόμαστε ἀληθινά, εἰρηνικά, εὐφρόσυνα καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Χριστούγεννα τοῦ δισχιλιοστοῦ, δεκάτου καί ἕκτου σωτηρίου ἔτους

Διάπυρος πρός Χριστόν τεχθέντα εὐχέτης πάντων ἡμῶν.

 Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†Ο  ΡΟΔΟΥ   ΚΥΡΙΛΛΟΣ  

Share: