Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Μήνυμα Χριστουγέννων (2019)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΡΟΔΟΥ

 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου, πρός τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν λαόν τῆς καθ̉ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

            «Σήμερον πᾶσα φύσις, ἀγάλλεται καὶ χαίρει, ὅτι Χριστὸς ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου Κόρης» (Μεγαλυνάριον).

 

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Μέ αἰσθήματα χαρᾶς καί πνευματικῆς ἀγαλλιάσεως ὑποδεχθήκαμε καί ἑορτάζουμε τή μεγάλη Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. "Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν". Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος καί τό κοσμοχαρμόσυνο κοσμικῶν διαστάσεων γεγονός τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεώς Του διατρέχει τούς αἰῶνες. Συνεχίζει νά μεταδίδει μέχρι τό σήμερα τῆς δικῆς μας προσωπικῆς καί κοινωνικῆς ζωῆς τό μήνυμα τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσά μας καί νά προτρέπει κάθε ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως νά γίνει πραγματικός ἀποδέκτης τῆς θεϊκῆς αὐτῆς δωρεᾶς.

Ψάλλουμε τό «Χριστὸς ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου Κόρης» καί  ὁμολογοῦμε τή μοναδική καί ἀνεπανάληπτη ἀλήθεια πού ἄκουσε ποτέ ὁ κόσμος. Ὁ ἄνθρωπος ἀποστάτησε καί κρύφτηκε ἀπό τόν Θεό ἀλλ᾿ Ἐκεῖνος δέν σταμάτησε νά τόν ἀναζητεῖ καί ἔρχεται νά τόν συναντήσει μέσα στήν ἐξορία τῆς ἱστορίας του. Στέλλει τόν Μονογενῆ Του Υἱό, ὁ ὁποῖος ἔρχεται στόν κόσμο καί εἰσέρχεται ὡς ἄνθρωπος στήν ἱστορία, «ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπου γενόμενος» (Φιλιπ. βʹ 7). Προσλαμβάνει τήν ἀνθρώπινη φύση καί τήν ἀποκαθιστᾷ στήν ἀρχέγονη εὐπρέπειά της. Ἡ θεανθρώπινη Γέννησή του σηματοδοτεῖ τήν ἀρχή τῆς ἀναγεννήσεως τοῦ ἀνθρώπου, ἀναγέννηση πού συμπαρασύρει τήν κτίση ὁλόκληρη. Γίνεται ὁ Θεός ἄνθρωπος γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο Θεό σύμφωνα μὲ τὴν μνημειώδη φράση τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου «Ὁ Λόγος ἐνηνθρώπισεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν».

Ἡ πατερική αὐτή φράση, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἐκφράζει τό αἰώνια ἐπίκαιρο μήνυμα τῶν Χριστουγέννων, τό ὁποῖο συνοψίζει τήν Ὀρθόδοξη θεολογία καί ἀνθρωπολογία καί ἀποτελεῖ τήν κατεξοχή ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας. Τοῦτο τό μήνυμα εὐαγγελίζεται τήν ἐλπίδα μας. Τήν ἐλπίδα μας σέ καιρούς ἀναταραχῆς, ἀκαταστασίας καί ἀβεβαιότητας πού τραυματίζουν ἐπικίνδυνα τό κοινωνικό μας γίγνεσθαι καί πού συντηροῦνται ὄχι ἀπό τίς αἰώνιες καί πανανθρώπινες ἀξίες τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ ἀλλά ἀπό τόν κάθε λογῆς ψευδεπίγραφο προοδευτισμό καί ἀπό τό ὑπερπερίσσευμα τῆς ἀλαζονείας, τῆς πλεονεξίας, τοῦ ψεύδους καί τῆς ἀπάτης, τῶν ποικιλοτρόπων καί ποικιλωνύμων παθῶν τῆς μεταπτωτικῆς φύσεως, μέ ἔσχατο πάντοτε θῦμα τόν ἄνθρωπο καί τήν ἀξιοπρέπεια του.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,

«Χριστὸς ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου Κόρης». Ἑορτάζοντας σήμερα, συγκεντρωμένοι στούς ναούς μας σέ εὐχαριστηριακή σύναξη, διαδηλώνουμε ὅτι ἡ ἐλπίδα μας εἶναι ὁ  «δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν» ἐνανθρωπήσας Λόγος τοῦ Πατρός, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Ἐκεῖνος, μέ τήν ἐνανθρώπησή Του καί ὅλο τό μυστήριο τῆς θείας Οἰκονομίας Του, μᾶς ἔδωσε τό ὑψηλότερο ὅλων, τήν σωτηρία καί τόν ἁγιασμό καί παράλληλα ἐγγυᾶται τήν ἀντίληψη τῆς ἀγάπης Του γιά ὅ,τι πρόσκαιρο καί γήϊνο μᾶς ἀπασχολεῖ. Αὐτό κηρύττουμε καί ὁμολογοῦμε πανηγυρίζοντες τήν Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Ἡ συνειδητοποίηση καί ἡ προσωπική ἐνεργοποίηση τούτης τῆς ἀλήθειας ἀποτελεῖ τό γεγονός τῆς εὐθύνης μας ὡς Χριστιανῶν.

Ἄς ἀκολουθήσουμε, λοιπόν, τή λάμψη τοῦ ἀστέρος καί ἄς προχωρήσουμε, ὑπάκουοι στό κάλεσμα τῶν Ἀγγέλων ταπεινοί προσκυνητές στό θεοδέγμον Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Μαζί μέ τούς ταπεινούς Ποιμένες καί τούς σοφούς Μάγους νά προσφέρουμε ὡς δῶρο στόν ἐνανθρωπήσαντα Θεό τή διάθεσή μας νά γίνουμε ἀποδέκτες τῆς αὐτοπροσφορᾶς Του καί μέ τή βεβαιότητα τῆς δικῆς Του παρουσίας στήν καθημερινή μας βιοτή ἄς συνεχίσουμε τόν δρόμο μας, συντονιζόμενοι μέ τήν ἀλήθεια πού Ἐκεῖνος ἀποκάλυψε.

Εὐχόμαστε ἀληθινά, εἰρηνικά, εὐφρόσυνα καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα.

 

Χριστούγεννα τοῦ δισχιλιοστοῦ καί δεκάτου ἐνάτου σωτηρίου ἔτους

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν τεχθέντα εὐχέτης πάντων ἡμῶν.


Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ο  ΡΟΔΟΥ   ΚΥΡΙΛΛΟΣ


 

 

 

 

 

 

 

Share: