Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Πασχάλιον Μήνυμα 2023

ΚΥΡΙΛΛΟΣ

διά τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ῥόδου, πρός τόν ἱερό Κλῆρο καί τόν φιλόχριστο Λαό τῆς καθ̉  ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

«Χαίρετε λαοὶ καὶ ἀγαλλιᾶσθε· Ἄγγελος ἐκάθισεν εἰς τὸν λίθον τοῦ μνήματος, αὐτὸς ἡμᾶς εὐηγγελίσατο, εἰπών· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου καὶ ἐπλήρωσε τὰ σύμπαντα εὐωδίας· Χαίρετε λαοὶ καὶ ἀγαλλιᾶσθε.»[1]

 

                        Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

«Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται». Διανύσαμε "τὴν ψυχοφελῆ Τεσαρακοστήν", ζήσαμε τά κοσμοσωτήρια γεγονότα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί φτάσαμε στήν "κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα τῆς μιᾶς τῶν Σαββάτων", στήν χαρμόσυνη Ἑορτή τῶν Ἑορτῶν, τό Ἅγιο Πάσχα! Ὅπως οἱ Μυροφόρες Γυναῖκες πορεύθηκαν, γεμάτες ἀπό θλίψη καί ἀγωνία, πρός τόν τάφο τοῦ Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ, ὅπου ἄκουσαν τά «καλά νέα», τά εὐαγγέλια τῆς Ἀναστάσεως, ἔτσι καί ἐμεῖς, ἔχοντες λαμπάδες στά χέρια μας, συναχθήκαμε στούς Ναούς μας, ἀφήνοντας πίσω μας τίς βιοτικές μας ἀγωνίες καί μέριμνες. Συγκεντρωθήκαμε "ἐν ἐκκλησίᾳ μεγάλῃ" νά ἀκούσουμε τόν ἄγγελο Κυρίου νά ἀναγγέλλει ὅτι «Ἠγέρθη ὁ Κύριος! Oὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν.» Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου γίνεται αἰτία πνευματικῆς εὐφροσύνης καί ἀγαλλιάσεως. Αἰτία μεγίστης χαρᾶς, ἡ ὁποία μέ ἀνέκφραστο τρόπο γεμίζει τίς καρδιές μας. Χαρά πού γαληνεύει κάθε πόνο καί κάθε δυστυχία. Χαρά πού ἐξαφανίζει κάθε σκυθρωπότητα τῆς ζωῆς στόν παρόντα χρόνο μας. Ταυτόχρονα, προκαλεῖ φόβο καί θαυμασμό μπροστά στό ἀνεξήγητο θεῖο θέαμα.

            Φεύγοντας οἱ Μυροφόρες γυναῖκες ἀπό τό "κενό Μνημεῖο", τόν ἄδειο τάφο, γεμάτες φόβο καί ἔκσταση, συναντούν τὸν ἀναστημένο Κύριο. Ξαφνικά ὁ Σωτήρας Χριστός παρουσιάζεται μπροστά τους, ἐπικυρώνοντας τά λόγια τοῦ ἀγγέλου μέ τήν σφραγίδα τῆς μορφῆς Του. Διαλύει τόν φόβο τους, ἐνισχύει τήν πίστη τους καί δίνει φτερά στίς ψυχές τους λέγοντας:  «Χαίρετε! Μή φοβάστε τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς καί τόν θάνατο. Κατατρόπωσα τόν ἐχθρό. «Ὁ σταυρός φάνηκε συνήγορός μου. Ὁ τάφος ἔγινε μάρτυράς μου. Ὁ θάνατος ὁμολογεῖ τήν ἥττα του. Ὑπογράφηκε γιά τούς ἀνθρώπους ἡ ἀθανασία. Μαζί μου ἀνακαινίσθηκε ἡ φύση τῶν ἀνθρώπων… Γιά ὅλα αὐτά λοιπόν νά χαίρετε, νά χορεύετε, νά ἀγάλλεσθε, νά πανηγυρίζετε!».[2] Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἄλλαξε τόν τρόπο πού ζοῦμε. Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ «ἡ ζωή πολιτεύεται».  Ἀποκτᾶ μιά ταυτότητα πού βασίζεται στήν χαρούμενη καί ἁρμονική συνύπαρξη τῶν ἀνθρώπων μέ τόν Τριαδικό Θεό μέσα ἀπό μιά σχέση ἀγάπης. Σήμερα, τό «Χαίρετε» τοῦ Χριστοῦ  μᾶς δυναμώνει στίς ὀδυνηρές στιγμές μας. Μᾶς παρηγορεῖ ὅταν μᾶς περικυκλώνουν καί μᾶς κατατρομάζουν οἱ κίνδυνοι πού ἀπειλοῦν τήν ζωή μας. Μᾶς ἐμπνέει καί μᾶς φωτίζει τήν ὥρα πού δημιουργοῦμε. Ἡ παρουσία καί ὁ χαρμόσυνος λόγος Του μᾶς γεμίζει φῶς.   

            Ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως ἐπιβεβαιώνει τήν οὐσιαστική ὀντότητα τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Δέν πρόκειται γιά μιά χαρά πού βασίζεται στήν ἐφήμερη ἱκανοποίηση τῶν ἐπιθυμιῶν μας ἤ στήν ἀπόκτηση ἀγαθῶν. Οὔτε εἶναι μιά αἰσιοδοξία γιά τό μέλλον. Εἶναι ἡ εὐφροσύνη καί ἡ ἀγαλλίαση πού ὑπάρχει ὅταν ἡ ὕπαρξή μας ἐπιβεβαιώνεται διά τῆς ἀγάπης. Μέσα σέ αὐτή τήν ἀγάπη, οὐδείς ὑποτιμᾶται, ἐξουθενώνεται, ἐκμηδενίζεται.  Ἡ δέ ἐπιβεβαίωση διά τῆς ἀγάπης φέρνει τήν εἰρήνη καί τήν  ἐλπίδα,  μαζί μέ τήν ἀναγκαία ἐνθάρρυνση νά ἀναζητήσουμε τήν ἀληθινή ζωή καί τήν αἰωνιότητα. Ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως πλαισιώνει τόν ὁρίζοντα τῆς ὑπάρξεώς μας καί διαρκῶς φλογίζει τίς καρδιές μας μέ τόν πόθο νά συναντήσουμε τόν Ἀναστημένο μας Χριστό σέ κάθε πτυχή τῆς ζωῆς μας.

            Κατά συνέπεια, ἡ οὐσία τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς δέν εἶναι μόνο νά πιστέψουμε ὅτι ἀναστήθηκε ὁ Ἰησοῦς. Εἶναι νά ἔχουμε τήν  φλογερή ἐπιθυμία νά συναντήσουμε τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν. Ζώντας τήν χαρά τῆς Ἀναστάσεως, χρειάζεται νά ἀφήσουμε τήν φωτοφόρο παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά μᾶς καθοδηγήσει καί νά μᾶς χαρίσει τήν χαρά νά δοῦμε τόν Χριστό μέ πνευματικά μάτια. Ἀλλά, ὄχι μόνο νά Τόν δοῦμε, ἀλλά νά Τόν γνωρίσουμε καί νά Τόν προσκυνήσουμε, ὅπως οἱ Μυροφόρες καί οἱ Ἀπόστολοι Τόν εἶδαν, Τόν γνώρισαν καί Τόν προσκύνησαν μετά τήν Ἔγερσή Του. Γνωρίζοντας τό Φῶς τῆς ζωῆς καί τήν Χαρά τῶν πάντων, θά λάμψουμε κι ἐμεῖς ὡς τό φῶς, θά ἔχουμε γιά πάντα χαρά μεγάλη καί  θά Τόν ἀκούσουμε νά μᾶς λέει: «ἰδοὺ ἐγὼ μεθʼ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος (Ματθ. 28:20).  

Χριστός ἀνέστη, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Εὐχόμαστε τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως νά λάμψει στίς  καρδιές μας, νά γεμίσει ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη καί νά διαλύσει κάθε ὑπαρξιακό καί κοσμικό σκοτάδι. Ὁ ἀναστημένος Χριστός νά εἰρηνεύσει τίς ψυχές μας καί τόν κόσμο καί ἡ χάρις Του νά ἐνεργεῖ μέσα μας ἀκατάπαυστα παρέχοντας μας τή βεβαιότητα τῆς παρουσίας Του στήν προσωπική μας ζωή καί στό εὐρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα, πλήρη ἀναστασίμου φωτός καί πασχάλιας χαρᾶς.

 

Ἅγιον Πάσχα τοῦ δισχιλιοστοῦ καί εἰκοστοῦ τρίτου σωτηρίου ἔτους

Διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα εὐχέτης πάντων ἡμῶν.

 

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΡΟΔΟΥ  ΚΥΡΙΛΛΟΣ

 

 

[1] Ἀναστάσιμο Στιχηρό Ἰδιόμελο τῶν Αἴνων τοῦ βʹ ἤχου.

[2]«Λόγος εἰς τήν Ταφήν τοῦ Κυρίου», τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Ἀντιοχείας.

 

Share: