Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Σύναξις των εν Ρόδω Αγίων

 

Ἡ ἑορτὴ τῆς ἱερᾶς Συνάξεως πάντων τῶν ἐν Ῥόδῳ Ἁγίων θεσπίστηκε καὶ τελέσθηκε τὸ πρῶτον στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τὸ ἔτος 2009, ὅπου καὶ κατ᾿ ἔτος τελεῖται. Τὴν ἴδια ἡμέρα τελεῖται καὶ τὸ μνημόσυνον τῶν ἀοιδίμων Μητροπολιτῶν Ρόδου, τῶν κεκοιμημένων Ἱερέων, Διακόνων καὶ Μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τῶν εὐεργετῶν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Ρόδου καὶ  τῶν εὐεργετῶν τῆς Ἐκκλησίας.
 
Ἡ Σύναξις πάντων τῶν ἐν Ῥόδῳ Ἁγίων ἑορτάζεται τήν Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν.
 
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
 
Τοὺς ἐν Ῥόδῳ Ἁγίους, ἐν ᾠδαῖς εὐφημήσωμεν, ὡς τῆς εὐσεβείας κρηπῖδας, καὶ φωστῆρας τῆς πίστεως· Χριστῷ γὰρ παρεστῶτες τῷ Θεῷ, πρεσβεύουσιν αὐτῷ ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ παρέχουσι τῆς χάριτος δωρεάς, τοῖς πόθῳ ἀναβοῶσι· Δόξα τῷ θαυμαστώσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ μεγαλύναντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι δι᾿ ὑμῶν, πᾶσιν ἰάματα.
 
Κοντάκιον. Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον.
 
Τῶν Ἁγίων σήμερον, τῶν ἐν τῇ Ῥόδῳ, οἱ πιστοὶ τελέσωμεν, τὴν παναγίαν ἑορτήν, καὶ πρὸς αὐτοὺς ἐκβοήσωμεν· Ὑπὲρ τῆς νήσου, Χριστὸν ἱκετεύετε.
 
Μεγαλυνάριον.
 
Δεῦτε οἱ ἐν Ῥόδῳ πάντες πιστοί, τιμήσωμεν ὕμνοις, τὴν χορείαν τὴν θαυμαστήν, τῶν διαλαμψάντων, Ἁγίων ἐν τῇ νήσῳ, ὡς ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις, περιφρουρούμενοι.
 

Ακολουθία

Share: