Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου

Πρόεδρος: Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος

Αντιπρόεδρος: Πρωτ. Ιωάννης Χαλκιάς

Γραμματεύς-Ταμίας: Πρωτ.  Εμμανουήλ Σκλιβάκης

Μέλος: Ιωάννης Γιαννακάκης

Μέλος: Ιωάννης  Μηνατσής

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

1. Πανορθόδοξον Κέντρον.

2. Μορφωτικόν Τμήμα (Επιμορφώσεως Στελεχών Εκκλησίας, Εκκλησιαστικών Ερευνών και Τεχνών).

3. Μελέτης και αντιμετωπίσεως κοινωνικών ζητημάτων.

4. Καταγραφής και προβολής της Εκκλησιαστικής Κληρονομίας.

5. Πολυμέσων και Ίντερνετ.

6. Βιβλιοθήκης, Βιβλιοπωλείου και Εκδόσεων.

7. Σχολής Βυζαντινής Μουσικής και Χορωδίας.

8. Σχολής Αγιογραφίας και Εκκλησιαστικών Τεχνών.

9. Σχολής Γονέων.

10. Εκκλησιαστικών Μουσείων, Συλλογών και Επισκέψιμων Μνημείων.

11. Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού Εκκλησιαστικού Σταθμού.

12. Ιεραποστολής.

13. Κέντρου Νεότητας.

14. Εκκλησιαστικών Κατασκηνώσεων.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

(ΦΕΚ 1561Β/6-8-2008)

Άρθρο 1ο

Σύσταση

Συνιστάται Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ι. Μητροπόλεως Ρόδου, το οποίο θα λειτουργεί ως αυτοτελές και ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Ν.Π.Ι.Δ.», μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Το Ίδρυμα θα φέρει την επωνυμία «Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου» και θα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και των κείμενων Νόμων.

Έδρα του Ιδρύματος θα είναι η πόλη της Ρόδου και το επί της Πλατείας Ελευθερίας κτίριο των Γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου.

Το Ίδρυμα θα έχει κυκλική σφραγίδα, με δύο επάλληλους κύκλους, η οποία στο κέντρο θα φέρει χριστιανικό μονόγραμμα - παράσταση η σύμβολο του Ιδρύματος κ.λ.π., στον εξωτερικό κύκλο τις λέξεις «Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα» και στο εσωτερικό «Ιερά Μητρόπολις Ρόδου».

 

Άρθρο 2ο

Σκοποί - Τμήματα του Ιδρύματος

Α. Σκοποί του Ιδρύματος είναι η άσκηση σύγχρονης εκκλησιαστικής ποιμαντικής και επιμορφώσεως, κάτω από το πρίσμα της Ορθοδόξου Παραδόσεως και της παραδόσεως του Γένους, με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας, ενημερώσεως και μορφώσεως (ραδιόφωνο, τηλεόραση, Ίντερνετ, μορφωτικές εκδόσεις, έκδοση περιοδικών, εκδόσεις συστημάτων πολυμέσων, παραγωγή ηλεκτρονικών δίσκων, φωτογραφική παραγωγή, βιβλία, ομιλίες, σεμινάρια κ.λ.π.). Ακόμα η εκμάθηση των Εκκλησιαστικών τεχνών και η με κάθε σύγχρονο μέσο καταγραφή και προβολή των θησαυρών της Ορθοδόξου Παραδόσεως.

Β. Τμήματα του Ιδρύματος είναι (μετά και την από 8-10-2014 τροποποίηση, ΦΕΚ2657Β/ 2014):

1. Πανορθόδοξον Κέντρον.

2. Μορφωτικόν Τμήμα (Επιμορφώσεως Στελεχών Εκκλησίας, Εκκλησιαστικών Ερευνών και Τεχνών).

3. Μελέτης και αντιμετωπίσεως κοινωνικών ζητημάτων.

4. Καταγραφής και προβολής της Εκκλησιαστικής Κληρονομίας.

5. Πολυμέσων και Ίντερνετ.

6. Βιβλιοθήκης, Βιβλιοπωλείου και Εκδόσεων.

7. Σχολής Βυζαντινής Μουσικής και Χορωδίας.

8. Σχολής Αγιογραφίας και Εκκλησιαστικών Τεχνών.

9. Σχολής Γονέων.

10. Εκκλησιαστικών Μουσείων, Συλλογών και Επισκέψιμων Μνημείων.

11. Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού Εκκλησιαστικού Σταθμού.

12. Ιεραποστολής.

13. Κέντρου Νεότητας.

14. Εκκλησιαστικών Κατασκηνώσεων.

Γ. Όλα τα Τμήματα μπορούν να έχουν Εντεταλμένο με Διοικούσες Επιτροπές μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος καθώς και εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας, εγκεκριμένους από το Δ.Σ. Ο Εντεταλμένος κάθε Τμήματος μαζί με την Διοικούσα Επιτροπή εισηγούνται στο Δ.Σ. τα θέματα που απασχολούν το Τμήμα.

Δ. Μπορεί να συσταθεί κάθε άλλο Τμήμα του Ιδρύματος με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο θα κρινόταν χρήσιμο και αναγκαίο.

 

Άρθρο 3ο

Διοίκηση – Διοικητικό Συμβούλιο

Το Ίδρυμα διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από το Πρόεδρο και τέσσερα Μέλη. Πρόεδρος αυτού είναι ο Μητροπολίτης Ρόδου, ως Ποιμενάρχης της Ι. Μητροπόλεως, ο συμπεριλαμβανόμενος στους Αρχιερείς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με αναπληρωτή τον εκάστοτε υπ᾽ αυτού οριζόμενο. Τα δε Μέλη είναι ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας–Ταμίας και τα άλλα δύο Μέλη αυτού.

1. Η θητεία των Μελών του Δ.Σ., εκτός του Προέδρου, είναι τριετής και διορίζονται με απόφαση του Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου. Το αξίωμά τους είναι τιμητικό και άμισθο. Ο Πρόεδρος δύναται να αντικαταστήσει Μέλος του Δ.Σ. και πριν από τη λήξη της θητείας του.

2. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος συνέρχεται τακτικώς και εκτάκτως όταν παρίσταται ανάγκη, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, παρισταμένου του Προέδρου και δύο τουλάχιστον Μελών αυτού.

4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων Μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, από τον οριζόμενο από τον Πρόεδρο Γραμματέα, τα οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα Μέλη.

 

Άρθρο 4ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. διοικεί το Ίδρυμα. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

2. Μεριμνά και εποπτεύει για την ορθή, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος.

3. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Ιδρύματος.

4. Καθορίζει τις αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος θέσεις του προσωπικού και αποφασίζει για την πρόσληψη και απόλυση αυτού, για τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τις αποδοχές, καθώς και για συναφή ζητήματα, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας.

5. Προβαίνει στη δημιουργία επί μέρους υπηρεσιών εξαρτημένων από το Ίδρυμα και ρυθμίζει τις σχέσεις τους με τα λειτουργούντα Τμήματα.

 

Άρθρο 5ο

Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.: α) Εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον κάθε Αρχής, των Δικαστηρίων, Τραπεζών και Οργανισμών, ως και στις μετά τρίτων νομικών η φυσικών προσώπων σχέσεις του, β) Συγκαλεί το Δ.Σ. τακτικώς και εκτάκτως, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων αυτού και διευθύνει τις συζητήσεις, γ) Καταρτίζει, βοηθούμενος από το Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη με τα προς συζήτηση θέματα στο Δ.Σ. και δ) Εντέλλεται την πληρωμή οιασδήποτε δαπάνης, η οποία αναγράφεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, υπογράφει κάθε έγγραφο του Δ.Σ. και εκτελεί τις αποφάσεις του.

Τις αρμοδιότητες αυτές ασκεί ο υπό του Προέδρου οριζόμενος αντικαταστάτης του, σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος αυτού.

 

Άρθρο 6ο

Καθήκοντα Γραμματέα - Ταμία

1. Ο Γραμματέας-Ταμίας του Δ.Σ.: α) Συνυπογράφει μετά του Προέδρου κάθε ένταλμα, β) Τηρεί βιβλίο Πρωτοκόλλου, εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, γ) Επιμελείται της σύνταξης των πρακτικών του Δ.Σ., διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και δ) Φυλάσσει τα έγγραφα, τα βιβλία και τη σφραγίδα του Ιδρύματος.

2. Ο Γραμματέας-Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις που αφορούν το Ίδρυμα εκδίδοντας διπλότυπες αριθμημένες αποδείξεις τις οποίες υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, ενεργεί κάθε είδους πληρωμές με βάση νομίμως εκδιδόμενα εντάλματα, τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του Ιδρύματος, καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό επ᾽ ονόματι του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος Ρόδου τα εισπραττόμενα έσοδα, προβαίνει σε αναλήψεις καταθέσεων κατόπιν εγγράφου εντολής του Προέδρου η νομίμου αναπληρωτή του, επιμελείται της κατάρτισης του προϋπολογισμού και απολογισμού, τα οποία υποβάλλει στο Δ.Σ.

3. Το Γραμματέα-Ταμία απόντα η κωλυόμενο, αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ., οριζόμενο από το Πρόεδρο.

 

Άρθρο 7ο

Προσωπικό

Το προσωπικό του Ιδρύματος διακρίνεται σε εθελοντικό (άνευ η συμβολικής αμοιβής) και έμμισθο η με απόσπαση από άλλη Υπηρεσία. Το έμμισθο προσωπικό προσλαμβάνεται και απολύεται υπό του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας. Οι θέσεις του προσωπικού καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με τις ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος. Προϊστάμενος του προσωπικού είναι ο Διευθυντής του Ιδρύματος, με εντολή του Δ.Σ., ο οποίος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Ανωτάτης Σχολής η άλλου εκπαιδευτικού Ιδρύματος έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Ιδρύματος, κληρικός η λαϊκός και διορίζεται δοκιμαστικά αν κριθεί απαραίτητο, εν συνεχεία με ανανεούμενη θητεία, κατά την κρίση του Δ.Σ.

Ο Διευθυντής έχει τη μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδρύματος και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. Επιμελείται για τις πάσης φύσεως προμήθειες του Ιδρύματος, εποπτεύει και ελέγχει το προσωπικό, όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων του και εισηγείται στο Δ.Σ. για την οργάνωση Σεμιναρίων, Συνεδρίων, Επιμορφώσεων, Ημερίδων, την οργάνωση της εσωτερικής η εξωτερικής Ιεραποστολής και λοιπών δραστηριοτήτων των Τμημάτων του Ιδρύματος.

 

Άρθρο 8ο

Τηρούμενα Βιβλία και Στοιχεία

Το Ίδρυμα, με μέριμνα του Γραμματέα-Ταμία τηρεί τα αναγκαία βιβλία και στοιχεία, θεωρημένα για κάθε νόμιμη χρήση υπό της Ι. Μητροπόλεως Ρόδου, δηλαδή: α) Βιβλίο Πρωτοκόλλου, β) Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., γ) Βιβλίο Ταμείου και διπλότυπα γραμμάτια εισπράξεως και εντάλματα πληρωμών, δ) Βιβλίο Μητρώου Προσωπικού, ε) Βιβλίο Υλικού και στ) Τα απαραίτητα Βιβλία κάθε Τμήματος του Ιδρύματος για να λειτουργούν σύμφωνα με την αποστολή και δραστηριότητά τους και τους Νόμους, μετά από απόφαση του Δ.Σ.

 

Άρθρο 9ο

Πόροι του Ιδρύματος και διάθεσή τους

Πόροι του Ιδρύματος είναι:

1. α) Επιχορηγήσεις της Ι. Μητροπόλεως Ρόδου, Ι. Μονών, Ενοριών και εισφορές Ν.Π.Δ.Δ. η Ν.Π.Ι.Δ., β) Τόκοι καταθέσεων του Ιδρύματος, γ) Πρόσοδοι από την πραγματοποίηση λαχειοφόρων αγορών και εράνων νόμιμα διενεργουμένων, δ) Δωρεές εν ζωή η αιτία θανάτου, κληρονομίες, κληροδοτήματα και κληροδεσίες, κινητών και ακίνητων, φυσικών η νομικών προσώπων, ε) Προαιρετικές εισφορές σε είδος η χρήματα στ) Κρατικές η Κοινοτικές επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις–συνεργασίες Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Οργανισμών και νομικών προσώπων δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου, που δεν είναι αντίθετα με τη διδασκαλία και Παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

2. Οι ανωτέρω πόροι του Ιδρύματος, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. διατίθενται, δια: α) Την αντιμετώπιση των δαπανών συντηρήσεως των εν γένει εγκαταστάσεων, των τρεχουσών δαπανών διοικήσεως και λειτουργίας του Ιδρύματος, β) Την προμήθεια του απαιτουμένου εξοπλισμού και αναλωσίμων ειδών προς κάλυψη των σχετικών αναγκών, γ) Την πληρωμή των αποδοχών του υπηρετούντος εμμίσθου η εκτάκτου προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας και ε) Την κάλυψη κάθε άλλης δαπάνης που προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και αποσκοπεί στην επίτευξη των σκοπών και δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

 

Άρθρο 10ο

Τροποποίηση του Κανονισμού

Ο παρόν Κανονισμός τροποποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος και μετά από έγκριση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Άρθρο 11ο

Διάλυση του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα διαλύεται όταν και όπως ο Νόμος ορίζει, με απόφαση του Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου και του Δ.Σ. του Ιδρύματος και μετά από έγκριση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Στην περίπτωση αυτή η περιουσία του, κινητή και ακίνητη, περιέρχεται χωρίς άλλο στην Ι. Μητρόπολη Ρόδου και διατίθεται αυτή προς επιδίωξη συναφών η άλλων εκκλησιαστικών σκοπών.

 

Άρθρο 12ο

Ισχύς του παρόντος Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός λειτουργίας του Ιδρύματος ισχύει μετά από την έγκρισή του από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο Περιοδικό «Ορθοδοξία».
 

Ρόδος, 17 Ιουλίου 2008

                                     Ο Μητροπολίτης                                    

† Ο Ρόδου Κύριλλος

Share: