Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Ιερά Μυστήρια - Βάπτισις

 (Διαβάστε εδώ για το Βάπτισμα και το Χρίσμα)

1. Γενικά

 1. Σε όποιο Ναό και αν πρόκειται να τελεσθεί το Μυστήριο, πρέπει οπωσδήποτε να προκαθορισθεί εγκαίρως, η ημερομηνία και ώρα τέλεσής του με τον Εφημέριο.

 2. Πρίν την Βάπτιση, οι γονείς πρέπει να προσκομίσουν στον Εφημέριο, την άδεια βάπτισης που έχει εκδοθεί από την Ιερά Μητρόπολη, για την οποία (άδεια βάπτισης) απαιτείται η Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού, η οποία έχει εκδοθεί από το Δήμο στον οποίο έχει δηλωθεί η γέννησή του καθώς και μια υπεύθυνη δήλωση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς.

 3. Ο Ιερέας που τέλεσε το Μυστήριο εκδίδει Δήλωση-Πράξη Βαπτίσεως.

 4. Η Δήλωση-Πράξη Βαπτίσεως αφού θεωρηθεί από την Ιερά Μητρόπολη, στη συνέχεια κατατίθεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου, όπου είναι εγγεγραμμένη η γέννηση του παιδιού εντός 90 ημερών από την ημερομηνία της βάπτισης.

 5. Σε περίπτωση που η γέννηση του παιδιού είναι εκτός Ρόδου, τότε η Δήλωση–Πράξη βαπτίσεως, αφού υπογραφεί από την Ιερά Μητρόπολη, κατατίθεται είτε στον δήμο όπου υπάγεται βάσει των ορίων η Εκκλησία όπου τελέσθηκε η βάπτισις, είτε στο Δήμο στον οποίο έχει δηλωθεί η γέννησή του παιδιού.

 6. Ανάδοχος του παιδιού ΔΕΝ μπορεί να γίνει αλλόδοξος ή αλλόθρησκος, αλλά και Ορθόδοξος, ο οποίος έχει τελέσει ΜΟΝΟ πολιτικό Γάμο ή έχει συνάψει ΜΟΝΟ Σύμφωνο Συμβίωσης. Επίσης, να προσκομίσουν Ληξιαρχική Πράξη γάμου όσοι είναι παντρεμένοι κατά το Ορθόδοξο δόγμα ή οικογενειακή κατάσταση όσοι είναι ελεύθεροι. 

 7. Τέκνα προερχόμενα από γονείς που έχουν τελέσει μόνο πολιτικό γάμο ή είναι αλλόθρησκοι/ετερόδοξοι, βαπτίζονται εφόσον ο Ανάδοχος εγγυάται την κατήχηση του νεοφωτίστου.

2. Ειδικές περιπτώσεις

 1. Σε περίπτωση που με δικαστική Απόφαση, την επιμέλεια του παιδιού έχει ο ένας γονεύς ή Κηδεμόνας για την τέλεση του Μυστηρίου και την Ονοματοδοσία, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ετέρου γονέα ότι συμφωνεί ή σε κατάσταση Κηδεμονίας, και των δυο γονέων, ότι συμφωνούν.

 2. Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων, για το Βάπτισμα ή την Ονοματοδοσία μπορεί αυτά να γίνουν κατόπιν Δικαστικής Αποφάσεως.

 3. Για κάθε περίπτωση, πριν το βάπτισμα ανηλίκου, οι γονείς, με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητός τους, για την συμφωνία των στοιχείων τους με την ληξιαρχική πράξη γέννησης, υπογράφουν στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως μια υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια βάπτισης.

 4. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των γονέων, ο Εφημέριος μπορεί να τελέσει το Μυστήριο του Βαπτίσματος, όταν ο δεύτερος γονεύς προσκομίσει θεωρημένο αντίγραφο είτε της ληξιαρχικής πράξεως θανάτου είτε της σχετικής δικαστικής απόφασης, βάσει των οποίων ο απουσιάζων γονεύς κηρύττεται ρητώς άφαντος ή έκπτωτος από τη γονική μέριμνα.

 5. Σε περίπτωση απουσίας του ενός εκ των γονέων λόγω ευλόγου κωλύμματος (ασθενείας, αποδημίας κλπ.), τότε ο Εφημέριος μπορεί να προχωρήσει στην τέλεση του Βαπτίσματος, εφ'όσον εκ μέρους του απόντος γονέως υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο, ότι συγκατατίθεται για την βάπτιση του τέκνου κατά το Ορθόδοξο δόγμα και με το συγκεκριμένο όνομα.

 6. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου ή όταν η μητέρα του ανήλικου τέκνου επικαλείται ότι πατέρας του τέκνου είναι άλλος από τον αναγραφόμενο στην Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, ο Εφημέριος 1) οφείλει να αναζητήσει τον πατέρα, το όνομα του οποίου αναγράφεται στην ληξιαρχική πράξη και να λάβει την συγκατάθεσή του γραπτώς 2) αν έχει προσβληθεί η πατρότητα ή έχει αναγνωρισθεί το τέκνον εκούσια, ο Εφημέριος μπορεί να δεχθεί ως πατέρα τον προσδιοριζόμενον υπό του Ληξιαρχείου, διά νεωτέρας σημειώσεως και διορθώσεως επί της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως.

 7. Σε περίπτωση άγαμης μητέρας, επειδή αυτή ασκεί μόνη της τη γονική μέριμνα, ο Εφημέριος μπορεί να τελέσει την Βάπτιση και να δώσει όνομα, εφ'όσον η άγαμη μητέρα συμπληρώσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της, στην οποία θα δηλώνει υπευθύνως ότι, ασκεί αποκλειστικώς τη γονική μέριμνα επί του ανήλικου τέκνου της, ότι δεν υφίσταται δικαστική απόφαση, η οποία να απονέμει δικαίωμα ασκήσεως γονικής μέριμνας και στον πατέρα του ανήλικου τέκνου και, τέλος, ότι επιθυμεί το ανήλικο τέκνο της να βαπτισθεί κατά το Ορθόδοξο δόγμα και να λάβει συγκεκριμένο όνομα.

 8. Η αναγραφή στο βιβλίο Βαπτίσεων ενός Ονόματος, η εκφώνηση όμως δύο ονομάτων, κατά την Κατήχηση και την τριπλή Κατάδυση δεν επιτρέπεται.

Για την προσέλευση στην Ορθόδοξη Εκκλησία ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ και ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Στην περίπτωση που Ετερόδοξος ή Αλλόθρησκος θελήσει να ενταχθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ισχύουν τα εξής:

 1. Εάν είναι Ρωμαιοκαθολικός, χρίεται διά του Αγίου Μύρου.

 2. Εάν είναι Προτεστάντης και ΕΧΕΙ Τριαδικό Βάπτισμα, χρίεται διά του αγίου Μύρου.

 3. Εάν είναι Προτεστάντης και ΔΕΝ έχει Τριαδικό Βάπτισμα, βαπτίζεται κανονικά.

 4. Εάν είναι αλλόθρησκος (Μουσουλμάνος, Βουδιστής, κλπ.) ή άθρησκος βαπτίζεται.

 5. Ο Ετερόδοξος ή Αλλόθρησκος συμπληρώνει Αίτηση Βαπτίσεως, στην οποία καταγράφει όλα τα προσωπικά στοιχεία του (όνομα, διεύθυνση, θρήσκευμα, Χώρα προέλευσης κλπ) στην οποία αναφέρει ότι επιθυμεί να γίνει, Χριστιανός Ορθόδοξος αβιάστως και ελευθέρως και την οποία υποβάλλει στην Ιερά Μητρόπολη συμπεριλαμβανομένου πιστοποιητικού γεννήσεως και Θρησκεύματος.

 6. Η Ιερά Μητρόπολη εγκρίνει την αίτηση και καθορίζει τον Κατηχητή. Ο χρόνος της Κατήχησης που απαιτείται ορίζεται από τον Εφημέριο στον οποίο απευθύνεται για την κατήχηση.

 7. Ακολουθεί η Κατήχησις και η Βάπτισις.

 8. Μετά την τέλεση του Βαπτίσματος ο Νεοφώτιστος, προσκομίζει τη Δήλωση-Πράξη Βάπτισης στην Ιερά Μητρόπολη, όπου και υπογράφεται. Στη συνέχεια κατατίθεται η Δήλωση-Πράξη Βάπτισης είτε στον Δήμο όπου υπάγεται βάσει των ορίων η Εκκλησία όπου τελέσθηκε εἰτε στον Δήμο όπου είναι εγγεγραμμένος/η.

 

Share: