Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Μήνυμα Χριστουγέννων (2012)

ΚΥΡΙΛΛΟΣ

διὰ τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου, πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν φιλόχριστον λαὸν τῆς καθ̉ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

                «Μάγοι καὶ Ποιμένες ἦλθον προσκυνῆσαι Χριστὸν τὸν γεννηθέντα ἐν Βηθλεὲμ τῇ πόλει;»

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Ὁ ἄναρχος καὶ ἄσαρκος Λόγος τοῦ προανάρχου Πατρός, ὁ δεύτερος τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου Τριάδος, ὁ ἕνας Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὅταν ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου σαρκώθηκε «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου», ὅπως ὁμολογοῦμε στὸ Σύμβολο τῆς πίστεως μας. Ἐνανθρώπησε, ἔγινε δηλαδὴ ἄνθρωπος, προσέλαβε ὅλη τὴν ἀνθρώπινη φύση, πλὴν τῆς ἁμαρτίας, γιὰ νὰ ἀποκαταστήσει τὸν ἄνθρωπο στὴν πραγματική του δόξα, νὰ τοῦ φανερώσει τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν δικαιοσύνη. Ὁ Θεὸς ταπεινώθηκε γιὰ νὰ ἀνυψώσει τὸ πλάσμα του, γεννήθηκε στὸ χρόνο γιὰ νὰ ὑπερβεῖ ὁ χοϊκὸς τὸν χρόνο, ἦλθε στοὺς δικούς του, σὲ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ μᾶς δώσει τὴν εἰρήνη, τὴν καταλλαγὴ, τὴν χαρά, τὴν αἰσιοδοξία, τὸ πλήρωμα ὅλων τῶν ἀγαθῶν.

Τοῦτο τὸ γεγονὸς ἑορτάζουμε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ, καὶ ἐφέτος, κατὰ τὴν μεγάλη Ἑορτὴ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, τὰ Χριστούγεννα τοῦ δισχιλιοστοῦ καὶ δωδεκάτου σωτηρίου ἔτους. Ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος μᾶς προσκαλεῖ νὰ ἀκολουθήσουμε μαζὶ μὲ τοὺς Μάγους τῆς Ἀνατολῆς τὴν πορεία τοῦ ἀστέρος καὶ νὰ φτάσουμε στὴν Φάτνη ὅπου νηπιάζει ὁ Θεὸς. Ἐκεῖ ὅπου ψάλλουν τὸν ὕμνο τῆς εἰρήνης οἱ Ἄγγελοι καὶ ξαγρυπνοῦν μὲ γρηγοροῦσα συνείδηση οἱ ταπεινοί ποιμένες. Γιὰ νὰ τὸν συναντήσουμε καὶ νὰ τὸν προσκυνήσουμε, νὰ τοῦ προσφέρουμε τὰ δῶρα τῆς καρδιᾶς μας καὶ νὰ τὸν ἀναγνωρίσουμε ὡς Σωτῆρα καὶ Κύριο μας.

Ἡ ἀνταπόκρισή μας στὴν πρόσκληση αὐτή, ἡ πορεία μας πρὸς τὴν Φάτνη καὶ ἡ συνάντηση μὲ τὸν γεννηθέντα Χριστό, εἶναι γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ γιὰ μᾶς καὶ γιὰ κάθε ἄνθρωπο τὸ ζητούμενο. Θὰ μπορέσουμε νὰ ἐπιδείξουμε τὴν τόλμη ποὺ χρειάζεται; Θὰ προχωρήσουμε; Ἔχουμε εὐνοϊκὲς καὶ κατάλληλες τὶς συνθῆκες; Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ κόσμος καὶ τὰ πράγματα τοῦ κόσμου μπορεῖ νὰ τοποθετοῦν στὸ δρόμο μας μεγάλα ἤ μικρὰ ἐμπόδια. Ἡ ἀτμόσφαιρα τῶν ἡμερῶν μας μπορεῖ νὰ σκοτεινιάζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ νὰ καθιστᾶ δύσκολο τὸν βηματισμό μας. Παγκόσμια, ἀκοὲς πολέμων, καταστροφῶν, πείνας καὶ ἄλλων πολλῶν δεινῶν. Στὸν χῶρο μας κρίση, ἀναστάτωση, βαρυθυμία, καὶ ἀπογοήτευση. Πολλὰ τὰ δεινὰ θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κανείς. Δύσκολο τὸ σήμερα, ἀβέβαιο τὸ αὔριο. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ἀνησυχία καὶ ἡ ἀπαισοδοξία χαρακτηρίζει τὸ τώρα τῆς ζωῆς μας.

Ὅμως πάνω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ὑπάρχει ἡ πραγματικότητα τῆς «σήμερον» Γεννήσεως τοῦ σαρκωθέντος Θεοῦ. Ὁ Χριστὸς γεννᾶται γιὰ νὰ ἔχουμε ἐμεῖς τὴν δυνατότητα ὑπερβάσεως κάθε κοσμικῆς καταστάσεως ποὺ ἐπιζητεῖ νὰ ἀμαυρώσει τὴν προσωπικὴ καὶ κοινωνική μας ζωή. Ὁ Χριστὸς δὲν γεννήθηκε τότε, πρίν δύο χιλιάδες καὶ τόσα χρόνια. Γεννᾶται καὶ σήμερα, στὸ σήμερα τῆς δικῆς μας ζωῆς, τοῦ καθενὸς ξεχωριστά καὶ ὅλων μαζί τῶν ἀνθρώπων.

Ἄς κάνουμε λοιπὸν νοερῶς τὴν πορεία πρὸς τὴν Βηθλεὲμ γιὰ τὴν συνάντηση μὲ Ἐκεῖνον. Ἄς κάνουμε καὶ τὴν ἄλλη πορεία γιὰ τὴν συνάντηση μὲ τὸν συνάνθρωπο, τὸν πλησίον μας. Ὁ Χριστὸς ταύτισε τὸν ἑαυτό του μὲ τὸν πεινασμένο, τὸν διψασμένο, τὸν ξένο, τὸν φυλακισμένο, τὸν κατατρεγμένο, τὸν θλιμένο, τὸν ἀπογοητευμένο, μὲ τὸν κάθε ἕνα ποὺ ἔχει ἀνάγκη. Ἔχουμε τὴν δυνατότητα αὐτῆς τῆς συνάντησης, Πρῶτα μὲ τὴν προσευχή μας καὶ κατόπιν μὲ τὴν ἔκφραση ἔμπρακτα τῆς ἀγάπης μας. Εἴμαστε ἕνα σῶμα οἱ πολλοί. Ἄς τὸ δείξουμε στὴν καθημερινότητά μας. Αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος δρόμος γιὰ νά φτάσουμε γνήσιοι καὶ ἀληθινοὶ προσκυνητὲς στὴν φάτνη τῆς Βηθλεέμ.

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Ἔχουμε ἀνάγκη νά γιορτάσουμε τὰ ἀληθινὰ Χριστούγεννα. Νὰ μὴν ἀφήσουμε τὰ λαμπιόνια ποὺ τοποθετήσαμε στοὺς δρόμους καὶ τὶς πλατεῖές μας νὰ ἐμποδίσουν τὸ ἀληθινὸ φῶς νά φτάσει  καὶ νὰ καταυγάσει τὴν ὕπαρξη μας. Ὁ Χριστὸς ἦλθε. Νὰ ἀνοίξουμε τὴν καρδιά μας. Ἀγάπη καὶ ἀλληλεγύη εἶναι ἡ ἀξίες ποὺ πρέπει νὰ μᾶς ἐνθουσιάσουν. Εἰρήνη καὶ κοινωνικὴ δικαιοσύνη πρέπει νὰ εἶναι τὸ αἴτημα τῆς προσευχῆς μας. Οἱ ἀριθμοὶ δἐν σώζουν. Τὸ πύρωμα τῆς καρδιᾶς θὰ ζεστάνει ἐμᾶς καὶ τὸν κόσμο μας. Αὐτὸ τὸν κόσμο νὰ ἀντικρύζουμε μὲ αἰσιοδοξία γιατὶ ἀληθῶς «Σήμερον ὁ Χριστὸς ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου»

«Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε», ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Εὐχόμαστε ὁ Χριστὸς νὰ γεννηθεῖ στὶς καρδιὲς ὅλων μας. Νὰ μᾶς  δώσει χαρὰ καὶ ἐλπίδα. Νὰ ὑποστασιάσει τὴν ἐλπίδα μας, τὶς ἐλπίδες μας, σὲ γνήσια κατὰ Θεόν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρξεως μας. Νὰ μᾶς γεμίσει μὲ τὴν δικὴ του, τὴν ἀληθινὴ εἰρήνη. Νὰ μᾶς πυρπολήσει μὲ τὴν φωτιὰ τῆς ζωογόνου ἀγάπης του.

 Χρόνια πολλά, εὐλογημένα καί γεμάτα ἀπό τή χάρη τοῦ ἐν Βηθλεὲμ τεχθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ.

Χριστούγεννα τοῦ δισχιλιοστοῦ καὶ δωδεκάτου σωτηρίου ἔτους

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν τεχθέντα εὐχέτης πάντων ἡμῶν.

 

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

  †Ο ΡΟΔΟΥ  ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Share: