Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ»

Ἡ ἱερὰ καὶ σεβασμία Εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἐπονομαζομένης «Παντανάσσης», φυλάσσεται στὸ Καθολικὸ τῆς Βασιλικῆς καὶ Πατριαρχικῆς Μεγίστης Μονῆς τοῦ Βατοπαιδίου. Ἐνεργεῖ πολλὰ καὶ ποικίλα θαύματα, ἰδιαιτέρως δὲ θεραπεύει τὴ νόσο τοῦ καρκίνου. 
 
Ἀντίτυπο τῆς θαυματουργοῦ αὐτῆς Εἰκόνος μετέφερε ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος στὴν Ρόδο ὁ Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Σεραφεὶμ Παρχαρίδης, ὁ ὁποῖος ἀνήγειρε καὶ Μονὴ καλογραιῶν ἐπ᾿ ὀνόματι τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς «Παντανάσσης», ὅπου κάθε χρόνο ἑορτάζεται πανηγυρικὰ ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
 
Ἡ Σύναξις τῆς Υπεραγίας Θεοτόκου τῆς «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ» ἑορτάζεται στίς 2 Ἰουλίου.
 
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 
 
Ἡ ἁγία Εἰκών σου, Θεοτόκε Παντάνασσα, καταρδευομένη τοῖς ῥείθροις, τῆς ἐνθέου σου χάριτος, πηγὴ τῶν μητρικῶν σου ἀγαθῶν, ἀκένωτος ὑπάρχει τοῖς πιστοῖς, τοῖς προστρέχουσι Μονῇ σου τῇ ἱερᾷ, καὶ πόθῳ ἀναβοῶσι· Δόξα τοῖς μεγαλείοις σου Ἁγνή, δόξα τῇ ἀντιλήψει σου· δόξα τῇ θαυμαστῇ σου πρὸς ἡμᾶς, προνοίᾳ Παντευλόγητε.
 
Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ.
 
Τῆς Παντανάσσης τῇ σεπτῇ Εἰκόνι σήμερον,
μετ᾿ εὐλαβείας οἱ πιστοὶ δεῦτε προσπέσωμεν,
ἀνυμνοῦντες τῆς Παρθένου τὰ μεγαλεῖα·
ὡς ἀκένωτος πηγὴ γὰρ θείας χάριτος,
ἀναβλύζει ἀγαθῶν ῥεῖθρον σωτήριον,
τοῖς κραυγάζουσι· Χαῖρε πάντων βοήθεια.
 
Μεγαλυνάριον.
 
Δεῦτε Παντανάσσης τὴν ἱεράν, Εἰκόνα ἐν πίστει, ἀσπασώμεθα ἀδελφοί˙ βρύει γὰρ θαυμάτων, τὰ ῥεῖθρα ἀενάως, παθῶν τὰς βορβορώδεις, πηγὰς ξηραίνουσα.
 

Παρακλητικός Κανών

Share: