Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Μητροπολίτης τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου, πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν λαὸν τῆς καθ̉  ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

«Διέλθωμεν δή ἕως Βηθλεέμ» (Λουκ. β́, 15).

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Ἡ χάρις καί τό ἄπειρο ἔλεος τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ μᾶς ἀξιώνει καὶ ἐφέτος νά πανηγυρίζουμε τὴν μεγάλη Ἑορτή τῆς πίστεως μας, τήν "Μητρόπολιν τῶν Ἑορτῶν", τά Χριστούγεννα. Τήν ἐνανθρώπιση τοῦ Θεοῦ Λόγου ἀπό τήν Παναγία Παρθένο Μαρία. Τήν ἔλευση στόν κόσμο τοῦ Λυτρωτοῦ καὶ Σωτῆρά μας. Οἱ πιστοί καλούμεθα νά ζήσουμε τό θαῦμα καί νά λατρεύσουμε τόν Κύριο, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος "ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν".

Οἱ διηγήσεις τῶν ἱερῶν Εὐαγγελιστῶν διαβιβάζουν στό σήμερα τῆς ζωῆς μας τό μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου. Ἐξιστοροῦν καί πληροφοροῦν. Διηγοῦνται ὅτι ὁ σαρκωθείς Χριστός γεννήθηκε σέ ἕνα σταῦλο γιατί δέν ὑπῆρχε χῶρος νά φιλοξενήσει τήν Παρθένο Μαρία στή Βηθλεέμ. Τονίζουν τήν χαρά τοῦ οὐρανοῦ πού ἐκφράζεται μέ τόν ἀγγελικό ὕμνο "Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία". Ἀναφέρονται στήν προσκύνηση τῶν ἀγαθῶν ποιμένων καί τῶν σοφῶν Μάγων τῆς Ἀνατολῆς. Καταγράφουν τήν πρώτη ἀντίδραση τοῦ κόσμου στό μοναδικό γεγονός πού ἐκφράστηκε μέ τήν θηριωδία τῆς σφαγῆς τῶν νηπίων. Σημειώνουν ἕνα ταξίδι φυγῆς πρός τήν Αἴγυπτο τοῦ τεχθέντος Λυτρωτοῦ γιά νά γλυτώσει ἀπό τό ξίφος τοῦ Ἡρώδη.

Στεκόμαστε στήν διήγηση τῆς προσκυνήσεως τῶν Ποιμένων. Ἐνῶ ὅλοι ἔχουν παραδοθεῖ στὸν ὕπνο, ἀνυποψίαστοι γιά τό μοναδικό γεγονός πού συμβαίνει στό ταπεινό σπήλαιο, ἐκεῖνοι παραμένουν "ἀγραυλοῦντες", ἄγρυπνοι. Διατηροῦν σέ ἐγρήγορση τίς αἰσθήσεις τους, γίνονται θεατές τοῦ ἀνοίγματος τοῦ οὐρανοῦ καί αὐτήκοοι τῆς ἀγγελικῆς μελωδίας. Δέχονται τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀγγέλου καί πληροφοροῦνται τήν Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου. Ὁ Ἄγγελος ἐξαγγέλει τό γεγονός καί προσδιορίζει τόν τόπο γιά νά ἀναγνωρίσουν τόν νηπιάζοντα Θεό. Ἕνα παχνί μέσα σέ ἕνα σπήλαιο τόν φιλοξενεῖ. Ἐκεῖνοι ἀκούγοντας τό χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς σωτηρίας μέ προθυμία παίρνουν τήν ἀπόφαση. "Διέλθωμεν δή ἕως Βηθλεέμ". Τρέχουν πρός τήν Βηθλεέμ καί συναντοῦν τόν τεχθέντα Λυτρωτή. Τόν προσκυνοῦν, δηλαδή τόν ἀναγνωρίζουν ὡς Θεό καί Σωτῆρα. Φεύγουν μέ δοξολογίες στό στόμα γιά ὅσα ἄκουσαν καὶ εἶδαν.

Τοῦτο τό "Διέλθωμεν δή ἕως Βηθλεέμ" τῶν Ποιμένων, ἀγαπητοί ἀδελφοί, συνιστᾶ πρόσκληση καί πρόκληση γιά ὅλους μας. Τά Χριστούγεννα μᾶς καλοῦν νά γίνουμε μέτοχοι τοῦ γεγονότος τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως, νά συναντήσουμε προσωπικά καί ὑπαρξιακά τόν γεννηθέντα Χριστό "κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ". Ἀπαραίτηση προϋπόθεση νά εἴμαστε "ἀγραυλοῦντες", ξάγρυπνοι δηλαδή καί ὑποψιασμένοι ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐσωτερική μας κατάσταση, τήν πραγματικότητα τῆς προσωπικῆς καί κοινωνικῆς μας ζωῆς. Τότε μόνο μποροῦμε νά ἀκούσουμε τὸ μήνυμα τοῦ οὐρανοῦ. Κατόπιν ἀκολουθεῖ ἡ πορεία. Πορεία μέσα στό σκοτάδι τοῦ κόσμου τούτου, ἑνός κόσμου ὅπου τά γεωπολιτικά καί οἰκονομικά παιχνίδια, ὁ θρησκευτικός φανατισμός, ἡ βία καί οἱ πόλεμοι,  οἱ φόνοι, ἡ ἀπαξίωση τῶν θεσμῶν καί τῶν ἀξιῶν καί τόσα ἄλλα κακά καταδυναστεύουν τήν ὕπαρξη. Αὐτή ἡ πορεία μᾶς ἀφορᾶ προσωπικά. Αὐτήν τήν πορεία χρειάζεται ἡ κοινωνία μας, ὁ κόσμος ὁλόκληρος. Πορεία πού ὁδηγεῖ στήν συνάντηση μέ Ἐκεῖνον, τόν ἐνανθρωπήσαντα Χριστό πού μᾶς ἀγάπησε, τόν Θεό μας πού διδάσκει νά ἀγαποῦμε ἀντί νά μισοῦμε, νά θυσιαζόμαστε ἀντί νά δολοφονοῦμε, νά διακονοῦμε ἀντί νά ἐξουσιάζουμε, νά προσφέρουμε ἀντί νά καταχρώμεθα, νά μοιραζόμαστε ἀντί νά μαζεύουμε. Νά βλέπουμε στόν ἄλλο, τόν συνάνθρωπο, τήν εἰκόνα του καί ὄχι τόν ἀνταγωνιστή καί ἐχθρό πού μᾶς ἀπειλεῖ.

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

««Διέλθωμεν δή ἕως Βηθλεέμ». Ἄς τολμήσουμε τήν εὐλογημένη πορεία γιά νά συναντήσουμε τόν Κύριο. Δέν θά τόν συναντήσουμε στήν εἰκονική πραγματικότητα τῆς καταλωτικῆς γιορτῆς ἀλλά στήν πραγματικότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας κοινωνίας. Θά τόν συναντήσουμε ὅταν μαθητεύουμε στόν λόγο του καί τηροῦμε μέ πιστότητα τίς φιλάνθρωπες ἐντολές του. Ὅταν ἀγαποῦμε μέ εἰλικρίνεια καί αὐταπάρνηση τόν συνάνθρωπο καί στεκόμαστε ἀλληλέγγυοι στά προβλήματα καί τήν ἀγωνία του. Ὅταν καλλιεργοῦμε μέ συνέπεια καί τιμιότητα ἀξίες στήν προσωπική μας ζωή. Ὅταν ἀγωνιοῦμε, προσευχόμαστε καί ἐργαζόμαστε γιά νά ἐπικρατήσει στόν κόσμο ἡ εἰρήνη καί ἡ δικαιοσύνη.

««Διέλθωμεν δή ἕως Βηθλεέμ». Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού ἑορτάζουμε γιά μιά ἀκόμα φορά στήν ζωή μας τήν Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Εἴθε ἡ χάρις τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου νά μᾶς ἀναδείξει ἀληθινούς προσκυνητές τοῦ μυστηρίου τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως του.

Εὐχόμαστε ἀληθινά, εἰρηνικά, εὐφρόσυνα καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Χριστούγεννα τοῦ δισχιλιοστοῦ, δεκάτου καί τετάρτου σωτηρίου ἔτους

Διάπυρος πρός Χριστόν τεχθέντα εὐχέτης πάντων ἡμῶν.

 

   Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ο  ΡΟΔΟΥ   ΚΥΡΙΛΛΟΣ  ΚΥΡΙΛΛΟΣ

 

Share: