Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου «ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ»

Ἡ ἱερὰ καὶ θαυματόβρυτος Εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «τῆς Φανερωμένης» βρέθηκε (φανερώθηκε) κατὰ τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ 19ου αἰώνα στὴν παραλία τῆς Ἰξιᾶς, στὸν τόπο ὅπου σήμερα βρίσκεται ἡ φερώνυμος ἱερὰ Μονή, καὶ ποὺ τὰ χρόνια ἐκεῖνα ἀποτελοῦσε χῶρο ἀπομονώσεως ἀσθενῶν ποὺ ἔπασχαν ἀπὸ λέπρα.

Ἕνας ἀπὸ τοὺς λεπροὺς ποὺ ζοῦσαν ἐκεῖ ἀνακάλυψε τὴν Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος μέσα στὴν ἄμμο τοῦ αἰγιαλοῦ. Ἡ εὕρεσή της χαροποίησε τοὺς ἀπεγνωσμένους ἐκείνους ἀνθρώπους καὶ ἀπὸ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὴ Μητέρα τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία μὲ ἕνα τέτοιο θαυμαστὸ τρόπο ἔδειξε τὴ μητρικὴ πρόνοιά της πρὸς αὐτούς, οἰκοδόμησαν κοντὰ στὸ μέρος τῆς εὑρέσεως μικρὸ Ναὸ ἐπ᾿ ὀνόματί της. Ἀργότερα, ὅταν ἔφυγαν οἱ λεπροί, οἰκοδομήθηκε γύρω ἀπὸ τὸν Ναὸ ἱερὰ Μονή, στὴν ὁποία θησαυρίζεται μέχρι σήμερα ἡ φανερωθεῖσα ἱερὰ Εἰκόνα. 
 
Ἡ Σύναξις τῆς Υπεραγίας Θεοτόκου τῆς «ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ» ἑορτάζεται τήν Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου.
 
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
 
Τὴν Εἰκόνα σου πόθῳ, κατασπαζόμεθα, ἣν ἐφανέρωσας πάλαι, δι᾿ εὐσπλαγχνίαν πολλήν, τὴν ὀδύνην τῶν λεπρῶν ἐπικουφίζουσα, καὶ μητρικῶν σου δωρεῶν, τὰς ἐκφάνσεις ἐξ αὐτῆς, λαμβάνοντες ἐκβοῶμεν· Χαῖρε Παρθένε Θεοκυῆτορ, Φανερωμένη ἡ προστάτις ἡμῶν.
 
Κοντάκιον. Ἦχος γ΄. Ἡ Παρθένος σήμερον.
 
Η῾ Εἰκών σου σήμερον, ὑπὲρ ἡλίου ἀκτῖνας, μυστικῶς ἐκλάμπουσα, τῆς χάριτός σου τῇ αἴγλῃ, πρόσωπα, καταφαιδρύνει καὶ τὰς καρδίας, Ἄχραντε, Φανερωμένη τῶν προσιόντων· διὰ τοῦτό σε ὑμνοῦμεν, χαῖρε βοῶντες, Μῆτερ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ.
 
Μεγαλυνάριον.
 
Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, καὶ ἐνδοξοτέραν, ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, σὲ Φανερωμένη, Παρθένε ἀνυμνοῦμεν, τὴν θείαν σου Εἰκόνα, κατασπαζόμενοι.
 

⇒   Παρακλητικός Κανών

 

Share: