Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Πασχάλιον Μήνυμα (2014)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
   ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΡΟΔΟΥ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ

διὰ τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου, πρὸς τὸν ἱερὸ κλῆρο καὶ τὸν φιλόχριστο λαὸ τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Οἱ δύο αὐτὲς λέξεις τοῦ πασχαλίου χαιρετισμοῦ μας συμπυκνώνουν τὸ μυστήριο τῆς πίστεως μας καὶ ἀποτελοῦν τὸ πιὸ χαρμόσυνο μήνυμα ποὺ ἔχει ἀκούσει ὁ κόσμος καὶ ὁ ἄνθρωπος. Εὐαγγελίζονται καὶ ἐξαγγέλουν πρὸς κάθε κατεύθυνση τὴν διαχρονικὴ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας, τὸ μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο γεγονὸς στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ὁποῖο ἐπηρέασε τὴν ζωὴ καὶ τὸν πολιτισμό του ἀκόμη καὶ ὡς μὴ συνειδητὸς χριστιανισμός, ὅτι δηλαδὴ ὁ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ τοῦ τάφου, ἐπάτησε καὶ ἐνίκησε τὸν θάνατο, μὲ ὅλους τοὺς προπομποὺς καὶ συνοδούς του, καὶ ἐδώρησε στὸν ἄνθρωπο τὴν ἀληθινὴ ζωή, ποὺ τοῦ εἶχε στερήσει ἡ ἁμαρτία. Μὲ ἄλλα λόγια τοῦ ἔδωσε μέλλον καὶ προοπτική.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διατυπώνοντας τὴν ἐκκλησιαστικὴ αὐτὴ ἐμπειρία, ἡ ὁποία εἶναι καὶ δική του προσωπικὴ ἐμπειρία  γράφει πρὸς τοὺς Κορινθίους: «Σᾶς παρέδωκα δηλαδὴ ἐν πρώτοις ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖο καὶ παρέλαβα, ὅτι ὁ Χριστὸς ἐπέθανε γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας σύμφωνα μὲ τὶς γραφές, ὅτι ἐτάφη, ὅτι ἀναστήθηκε τὴν τρίτη ἡμέρα σύμφωνα μὲ τὶς γραφὲς καὶ ὅτι ἐμφανίστηκε στὸν Κηφᾶ, ἔπειτα στοὺς δώδεκα, ἔπειτα ἐμφανίστηκε, μιὰ φορά, σὲ πάνω ἀπὸ πεντακόσιους ἀδελφούς, ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ περισσότεροι ζοῦν μέχρι σήμερα, ἀλλὰ μερικοὶ ἐκοιμήθησαν, Ἔπειτα ἐμφανίσθηκε στὸν Ἰάκωβο, ἔπειτα σὲ ὅλους τοὺς Ἀποστόλους, τελευταῖο δὲ ἀπὸ ὅλους, σὰν ἔκτρωμα, ἐμφανίστηκε καὶ σὲ μένα» (Α’ Κορ, 15, 3-8).

Αὐτὴ τὴν ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ὡς κεντρικὴ ἀλήθεια τῆς πίστεως τὴν πίστευσαν, τὴν ἔζησαν καὶ τὴν ὁμολόγησαν οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ χριστιανοὶ τῆς πρώτης χριστιανικῆς κοινότητας, τὴν μετέδωσε ἡ ἱερὰ παράδοση καὶ τὴν κατοχύρωσαν τὰ κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἡ ἴδια αὐτὴ ἐμπειρία κηρύσσεται καὶ πάλι, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, κατὰ τὸν ἐφετινὸ ἑορτασμὸ τῆς Πάσχα τοῦ σωτηρίου ἔτους 2014, συνοδευομένη ἀπὸ τὶς χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες τῶν Ναῶν μας, καὶ προσκαλεῖ κάθε πιστὸ νὰ συμμετάσχει στὸ πασχάλιο Μυστήριο καὶ νὰ βιώσει ὑπαρξιακὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Χριστὸς μὲ τὸν θάνατο καὶ τὴν Ἀνάστασή Του ἔδωσε στὸν ἄνθρωπο ὡς ἀναφαίρετο δῶρο τὴν δυνατότητα τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τοὺς νόμους καὶ τὰ δεσμὰ τοῦ χωροχρονικοῦ κόσμου, δηλαδή τὴν δυνατότητα τῆς ἀλλαγῆς.

Ἀναλογιζόμενοι τὸ αἴτημα ἀλλαγῆς ποὺ διαχρονικὰ  ἔθεσε καὶ θέτει καὶ σήμερα ὁ ἄνθρωπος καὶ βιώνοντας ποικίλα ἀδιέξοδα στὶς ἡμέρες μας, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, ἑορτάζοντας τὴν Ἀνάσταση καὶ ἀνταλλάσοντας τὸν πασχάλιο χαιρετισμὸ «Χριστὸς ἀνέστη» ὁμολογοῦμε ὅτι ἡ ἀρχὴ ἀλλαγῆς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς κοινωνίας του στηρίζεται στή σχέση ἀνθρώπου-Θεοῦ μετὰ τὸν Σταυρὸ καὶ τὴν ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὴν δυνατότητα τῆς ἀλλαγῆς καὶ τοῦτο ἀποτελεῖ τὴν ἐλπίδα του. Ἡ προσωπικὴ συμμετοχὴ στὸ γεγονὸς τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ καὶ βάσιμη συμμετοχὴ στὴν ἐλπίδα τῆς μεταβολῆς τοῦ ἀνθρώπου, τῆς ἀνακαινίσεώς του καὶ τῆς ἀναμορφώσεως τῆς κοινωνίας του.

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Εὐχαριστοῦμε τὸν Ἀναστάντα Σωτῆρα Κύριον, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε νὰ ἑορτάζουμε καὶ ἐφέτος τὸ Ἅγιο Πάσχα, δίνοντας μας ἐλπίδα γιὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον μας, ἐλπίδα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐλπίδα τῆς γῆς. Δοξάζουμε τὸ πανάγιο ὄνομά Του γιατὶ δὲν μᾶς ἄφησε νά στενάζουμε στὰ σκοτεινὰ βασίλεια τοῦ Ἄδη, τοῦ κάθε Ἄδη, ἀλλὰ περιέλουσε τὴν ὕπαρξη μας μὲ τὸ ἀνέσπερο φῶς Του, ποὺ ἔλαμψε σὰν ἀστραπή ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο Του καὶ ἐφώτισε τὰ σύμπαντα. Τὸν παρακαλοῦμε νὰ μᾶς δίνει τὴν δύναμη νὰ ἐργαζόμαστε τὰ ἔργα τοῦ φωτὸς καὶ νὰ μᾶς χορήγει πλουσιόδωρα τὴν χαρὰ καὶ τὴν εἰρήνη Του, γιὰ νὰ καταφάσκουμε καθημερινὰ τὴν ὕπαρξη μας ὡς υἱοὶ καὶ θυγατέρες τῆς Ἀναστάσεως.

Χριστὸς ἀνέστη ἀδελφοί. Εὐχόμαστε σὲ ὅλους ἔτη πολλά, εὐλογημένα καὶ καταυγαζόμενα ἀπὸ τὸ ἀνέσπερο φῶς ποὺ ἀνέτειλε ἀπὸ τὸν πανάγιο Τάφο.

Ἅγιον Πάσχα τοῦ δισχιλιοστοῦ καὶ δεκάτου τετάρτου σωτηρίου ἔτους

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα εὐχέτης πάντων ἡμῶν.

    Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†Ο ΡΟΔΟΥ  ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Share: