Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Πασχάλιον Μήνυμα (2016)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
   
ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΡΟΔΟΥ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ

διὰ τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου, πρὸς τὸν ἱερὸ κλῆρο καὶ τὸν φιλόχριστο λαὸ τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

"Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται, Πάσχα καινόν, ἅγιον Πάσχα μυστικόν, Πάσχα πανσεβάσμιον...".

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Πάσχα ἑορτάζουμε σήμερα. Τὴν ἑορτὴ τῆς  Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος μας Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ πανηγυρίζουμε. Οἱ ἄνθρωποι κατεδίκασαν τὸν σαρκωθέντα Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἐπεφύλαξαν τὸν πιὸ ἀτιμωτικὸ θάνατο, ὑψώνοντάς Τον πάνω στὸ ξύλο τοῦ Σταυροῦ. Ἐκεῖνος ὅμως, πάτησε τὴ δύναμη τοῦ θανάτου, κατέλυσε τὴν ἐξουσία του καὶ ἀνέστη τριήμερος ἀπὸ τοῦ τάφου. Ἀνέστη, "πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν", διαβιβάζοντας τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀπὸ τὴ σκοτεινὴ φυλακὴ τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου στὸ σωτήριο ὕψος τῆς ἐλευθερίας τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.

 

Πάσχα σημαίνει "διάβαση", "πέρασμα", "ἔξοδο". Ἄρχικὰ ἡ λέξη αὐτὴ χρησιμοποιήθηκε γιὰ νὰ περιγράψει τὴν ἔξοδο τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραὴλ ἀπὸ τὴν αἰγυπτιακὴ δουλεία πρὸς τὴν ἐλευθερία. Τὴν πορεία ἀπὸ τὴ χώρα τῆς φαραωνικῆς καταδυναστείας στὴ γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Ἐκεῖνο τὸ Πάσχα ἦταν ἡ προτύπωση τοῦ καινοῦ, τοῦ νέου Πάσχα, τοῦ Πάσχα τοῦ Κυρίου. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὑπῆρξε ἕνα "Πάσχα", μία διάβαση, ἕνα πέρασμα σὲ μία ἄλλης μορφῆς δεδοξασμένης ζωὴ τοῦ Ὑἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου", ποὺ ἐνεργεῖ ἔκτοτε καταλυτικὰ ἀνακαινίζοντας τὰ σύμπαντα, διαλύοντας τὰ κοσμικὰ σκοτάδια, γεμίζοντας τὰ πάντα μὲ τὸ φῶς τῆς ἐλπίδας γιὰ τὸ ξεκίνημα μίας ἄλλης βιοτῆς, καὶ φέρνοντας ὡς πολύτιμο καὶ ἀναφαίρετο δῶρο στὸν ἄνθρωπο τὴν ἀναστάσιμη προοπτικὴ τῆς ὑπάρξεώς του.

 

Ἑορτάζοντες τὸ Πάσχα τοῦ Κυρίου προσκαλούμαστε νὰ κοινωνήσουμε τοῦ θεϊκοῦ μυστηρίου του. Νὰ ζήσουμε ὑπαρξιακὰ τὴν δυναμική του, καταφάσκοντας καὶ ὑπερβαίνοντας ταυτόχρονα τὸ ἐξωτερικὸ σκηνικὸ τῆς ἑορτῆς. Νὰ ἐπιχειρήσουμε μὲ ἀπόλυτη συναίσθηση καὶ κατάφαση τῆς Ὀρθοδόξου χριστιανικῆς μας ταυτότητας τὴν προσωπική μας ἔξοδο καὶ διάβαση. Ἔξοδο ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς ἀνασφάλειας, τῆς ἀβεβαιότητας, τοῦ φόβου, τῆς σύγχυσης καὶ τῆς ἀπογοήτευσης στὴν περιοχὴ τῆς ἐλπίδας, ἀναγνωρίζοντας βιωματικὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου προηγήθηκε τὸ Πάθος. Διάβαση ἀπὸ τὴ ζοφερὴ πραγματικότητα τοῦ ψεύδους, τῶν προσωπείων, τῶν ὑπολογισμῶν, τῶν σκοπιμοτήτων στὴ χώρα τῆς ἀλήθειας, τῆς ἀλήθειας ἔναντι τοῦ ἑαυτοῦ μας, τῶν ἀνθρώπων καὶ τοῦ Θεοῦ. Ἔξοδο ἀπὸ τὸν μαρασμὸ τοῦ ἀτομισμοῦ μας καὶ τὴν μοναξιὰ ποὺ αὐτὸς ἐπιφέρει στὴ ζωντάνια τῆς ἀνιδιοτελοῦς κοινωνίας μὲ τὸν συνάνθρωπό μας, μοιράζοντας συγχώρηση καὶ σκορπίζοντας ἀγάπη. Διάβαση, μὲ ἕνα λόγο, ἀπὸ τὴν ὑποδούλωσή μας στὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτία στὴν ἐλευθερία ποὺ χαρίζει ὁ ἀναστημένος Χριστός.   

 

Θὰ ἑορτάσουμε ἀληθινὰ τὸ Πάσχα μόνο ἐὰν τολμήσουμε τὴν ἔξοδο, ἐὰν ἀποφασίσουμε τὴ διάβαση. Τοῦτο πρέπει νὰ εἶναι καὶ ἡ ἀπάντησή μας στὶς προκλήσεις τῶν καιρῶν μας. Ἡ κατὰ Χριστὸν ἀντίδρασή μας. Ἡ προσωπικὴ καὶ ὑπαρξιακή μας ἐπανάσταση. Καθημερινὰ διαπιστώνουμε ὅτι ὁ κόσμος τῶν συγκρούσεων, τῶν πολέμων, τῶν σφαγῶν, τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων, τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ, τοῦ ξεριζωμοῦ τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὶς ἑστίες τους, τῶν οἰκονομικῶν προτεραιοτήτων, τῆς ἀπαξίωσης τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ τῆς προσβολῆς τῆς ἀξιοπρέπειάς του "ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται". Στὴν πραγματικότητα αὐτήν, ἄς προσπαθήσουμε νὰ ἀπαντήσουμε μὲ τό "Χριστὸς ἀνέστη" τῆς καρδιᾶς μας, μὲ τὸ Πάσχα τῆς ὑπάρξεώς μας.

 

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Ὁ Χριστὸς ἀνέστη. Τὸ ἅγιο Πάσχα Του ἑορτάζουμε. Τὸν εὐχαριστοῦμε, γιατὶ ἔδωσε στὴ ζωή μας τὴν προοπτικὴ τῆς Ἀναστάσεως. Σήμερα ὅλα εἶναι καινούργια. Σήμερα ὅλα λάμπουν ἀπὸ φῶς. Ἄς ἀφήσουμε αὐτὸ τὸ φῶς, τὸ φῶς ποὺ ἔλαμψε ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο νὰ μᾶς φωτίσει. Μὴ φοβᾶστε τὸ σκοτάδι. Κανένα σκοτάδι, ὅσο βαθὺ καὶ ἄν εἶναι. Συγχωρεῖτε, ἀγαπᾶτε, προσεύχεσθε. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ καθένας μπορεῖ νὰ ἐκπέμπει μιὰ ἀκτῖνα ἀναστασίμου φωτός, νὰ καταφάσκει τὸν ἑαυτό του ὡς τέκνο Ἀναστάσεως. Δυνατὸς ὁ ἀναστὰς Κύριος. Δόξα τῷ ἀναστάντι Σωτῆρι Χριστῷ.

Χριστὸς ἀνέστη, ἀδελφοί. Εὐχόμαστε σὲ ὅλους ἔτη πολλά, εὐλογημένα καὶ καταυγαζόμενα ἀπὸ τὸ ἀνέσπερο πασχάλιο φῶς ποὺ ἀνέτειλε ἀπὸ τὸν πανάγιο Τάφο.

Ἅγιον Πάσχα τοῦ δισχιλιοστοῦ καί δεκάτου ἕκτου σωτηρίου ἔτους

Διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα εὐχέτης πάντων ἡμῶν.

 

  Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 †Ο ΡΟΔΟΥ  ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Share: