Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Μήνυμα Χριστουγέννων (2015)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
  ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΡΟΔΟΥ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Μητροπολίτης τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου, πρὸς τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν λαόν τῆς καθ̉  ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

«Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός»

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Ὁ Θεός ἀπό ἀγάπη ἔπλασε τόν ἄνθρωπο γιά νά τόν καταστήσει μέτοχο κατά χάριν τῆς θείας ζωῆς Του καί πολίτη τῆς βασιλείας Του. Ὁ ἄνθρωπος ἐλεύθερα ἐπέλεξε, μέ τήν γνωστή παράβαση καί παρακοή, νά ἀκολουθήσει τόν δικό του δρόμο καί νά περιπλανηθεῖ στίς σκοτεινές στενωπούς τῆς ἀποστασίας, τῆς πλάνης καί τῆς ἁμαρτίας.

Ὁ Θεός ὅμως δέν ἐγκατέλειψε τό πλάσμα Του. Πιστός στήν ὑπόσχεσή Του, στό Πρωτευαγγέλιο τῆς σωτηρίας, ὅταν ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἔστειλε τόν μονογενῆ Του Υἱό, "τόν δι᾿ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπήσαντα".

Στήν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας γεννήθηκε ὁ Θεάνθρωπος Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Οἱ διηγήσεις τῶν ἱερῶν Εὐαγγελιστῶν ἐξιστοροῦν τό μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο γεγονός. Μᾶς πληροφοροῦν γιά τό τότε τῆς Γεννήσεως τοῦ Ἐμμανουήλ. Ἡ ἐπαναλαμβανομένη κατ᾿ ἔτος ἑορτή τῶν Χριστουγέννων τό μεταφέρει στό σήμερα τῆς ζωῆς μας. "Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός". Ὁ Θεός πραγματοποίησε δυναμικά τήν εἴσοδό Του στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι πλέον μαζί  του. Ἦλθε καί παραμένει κενούμενος. Πορεύεται καί προσκαλεῖ σέ συμπόρευση. Ἐργάζεται καί παρακαλεῖ γιά συνεργασία. Ἀποκαλύπτεται ἀλλά καί ἀποκαλύπτει πολλῶν καρδιῶν διαλογισμούς.

Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων παραμένει μιά πρόσκληση. Πρόσκληση νά συναντήσουμε τόν σαρκωθέντα Θεό καί νά Τόν ἀναγνωρίσουμε Σωτῆρα καί Λυτρωτή μας. Ἡ πραγματικότητα τοῦ κόσμου τῶν ἀνταγωνισμῶν, τοῦ φανατισμοῦ, τῆς μισαλλοδοξίας, τῆς ἔχθρας, τῆς ἀποθέωσης τῆς ὕλης καί τῆς οἰκονομίας, τῆς λογικῆς τῶν ἀριθμῶν, τῆς προσβολῆς τοῦ ἱεροῦ, τῶν ἀντιευαγγελικῶν νομοθετημάτων, τῆς πολύμορφης ἁμαρτίας πού ἀναίσχυντα παῥῥησιάζεται καί τόσων ἄλλων λυπηρῶν πού καταδυναστεύουν τήν ζωή καί τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου, δέν ἔχει τήν δύναμη νά ματαιώσει αὐτή τήν πρόσκληση. Ἀντίθετα ἡ ἀνταπόκριση τοῦ ἀνθρώπου σ᾿ αὐτή ἔχει τήν δύναμη νά ἀκυρώσει ὅλα ἐκεῖνα πού ὑποβαθμίζουν τήν ζωή του. Οὐσιαστικά τοῦτο ἀποτελεῖ τήν ἀληθινή ἀντίσταση του γιά νά μεταμορφωθεῖ πρῶτα αὐτός καί στή συνέχεια ὁ κόσμος καί ἡ κοινωνία του.

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Γεννήθηκε ὁ Λυτρωτής μας. «Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός». Πιστεύουμε, ἀγαποῦμε, ἐλπίζουμε. Ἡ Πίστη, ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐλπίδα εἶναι ἐκεῖνα πού ἔχουν τήν δύναμη νά σηματοδοτήσουν κάθε ἀνθρώπινη πορεία πρός τό σπήλαιο καί τήν φάτνη. Ἄς τολμήσουμε. Τά αὐτονόητα καί τά δεδομένα καθηλώνουν. Ἐνάργεια πνεύματος ἀπαιτεῖται. Μήν λησμονοῦμε ὅτι οἱ ἀγραυλοῦντες Ποιμένες τῆς Βηθλεέμ  καί οἱ ἐρευνῶντες σοφοί Μάγοι τῆς Ἀνατολῆς ἦταν οἱ μόνοι πού συνάντησαν καί προσκύνησαν τόν γεννηθέντα Κύριον "κείμενον ὡς παιδίον ἐν φάτνῃ".

Εἴθε ἡ χάρις τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου νά μᾶς ἀναδείξει ἀληθινούς προσκυνητές τοῦ μυστηρίου τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως του.

Εὐχόμαστε ἀληθινά, εἰρηνικά, εὐφρόσυνα καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.

 

Χριστούγεννα τοῦ δισχιλιοστοῦ, δεκάτου καί πέμπτου σωτηρίου ἔτους

Διάπυρος πρός Χριστόν τεχθέντα εὐχέτης πάντων ἡμῶν.

 Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†Ο  ΡΟΔΟΥ   ΚΥΡΙΛΛΟΣ  

Share: