Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Πρωτοχρονιά 2010

     ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
       ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΡΟΔΟΥ

 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ

 Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου, πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν φιλόχριστον λαὸν τῆς καθ̉  ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Ὁ ἐν Τριάδι φιλάνθρωπος Κύριος καὶ Θεός, «Ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσία θέμενος» μᾶς ἀξίωσε νὰ στεκόμαστε σήμερα στὴν ἀρχὴ ἑνὸς νέου χρονικοῦ ὁροθεσίου, τὸ ὁποῖο προσδιορίζουμε ὡς «Πρωτοχρονιά τοῦ σωτηρίου ἔτους 2010». Ἕνας νέος χρόνος ἀνέτειλε καὶ μαζὶ μ̉ αὐτὸν ἀνατέλλει στὴν καρδιὰ κάθε ἀνθρώπου ἡ χαρὰ τῆς προσδοκίας καὶ τῆς ἐλπίδας γιὰ κάτι καλύτερο καὶ οὐσιαστικώτερο ὅσο ἀφορᾶ τὴν προσωπικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωή του.

Ἡ ζωή μας εἶναι μιά πορεία μέσα στόν χρόνο. Πορεία πολλές φορὲς κοπιαστική, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας γνωρίζουμε πτώσεις καὶ τραυματισμούς, κινδύνους καὶ δυσκολίες, ἀπογοητεύσεις ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας καὶ τοὺς ἄλλους. Τὸ γεγονὸς ὅμως ὅτι προχωροῦμε, ὅτι ἔχουμε τὴν δύναμη νὰ βαδίζουμε εἶναι ἕνα γεγονὸς χαρᾶς καὶ ἐλπίδας. Τὸ χρονικὸ ὁροθέσιο τῆς Πρωτοχρονιᾶς εἶναι μιὰ ἑορταστικὴ εὐχάριστη στάση σ̉  αὐτὴ τὴν πορεία, ἀφετηρία γιὰ ἕνα νέο αἰσιόδοξο ξεκίνημα.

Ἀλλὰ στὴν πορεία μας μέσα στὸν χρόνο δὲν προχωροῦμε μόνοι, ὡς ἄτομα, καὶ τοῦτο ὀφείλουμε νὰ τὸ ἔχουμε πάντοτε κατά νοῦν. Συνοδοιπόρος μας εἶναι ὁ κάθε ἄνθρωπος, ὁ ἐγγὺς καὶ ὁ μακράν, ὁ πλησίον μας, κατὰ τὸ εὐαγγελικό. Ἡ πορεία μας εἶναι δυνατὴ μόνο ὡς συνοδοιπορία. Πορευόμενοι μέσα στὸν χρόνο ἂς μὴν ξεχνᾶμε τὸν ἄνθρωπο, ἔστω καὶ ἂν χρειάζεται νὰ πάθουμε ἢ καὶ ἴσως καὶ νὰ πονέσουμε. Βρίσκεται δίπλα μας, καὶ εἴμαστε ὑπεύθυνοι γι᾿ αὐτόν. Ὑπεύθυνοι γιὰ τὶς πράξεις του. Ὑπεύθυνοι γιὰ ὅλα, ὅσο καὶ ἂν αὐτὸ θέλουμε νὰ τὸ ξεχνᾶμε. Τὸ μέτρο τῆς στάσεώς μας ἀπέναντί του εἶναι ἡ ἀγάπη, κατὰ τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος διακηρύττει: «Καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους». Γιὰ νὰ δημιουργοῦμε ὑγιεῖς τρόπους συνυπάρξεως ἀνταποκρινόμενοι στὸ κατεξοχὴν αἴτημα τῶν καιρῶν καὶ τῆς ὑπάρξεως μας.

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Εὐχαριστοῦμε τὸν πολυεύσπλαγχνο καὶ φιλάνθρωπο Κύριο καὶ Θεὸ μας, ὁ ὁποῖος διὰ τῆς ἐπουρανίου χάριτός του μᾶς ἀξίωσε νὰ διανύσουμε αἰσίως τὸ μόλις παρελθὸν σωτήριον ἔτος 2007. Εὐχόμαστε τὸ νέον ἔτος νὰ εἶναι γιὰ ὅλους σας καὶ γιὰ τὸν καθένα ξεχωριστὰ ἔτος ἀληθινὰ σωτήριο, εἰρηνικό, ὑγιεινὸ καὶ γεμᾶτο ἀπὸ τὴν εὐλογία καὶ τὴν χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

        Πρωτοχρονιὰ τοῦ δισχιλιοστοῦ καὶ δεκάτου σωτηρίου ἔτους

Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ἡμῶν.

 

 Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†Ο  ΡΟΔΟΥ   ΚΥΡΙΛΛΟΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share:

Ετικέτες: Πρωτοχρονιά 2010