Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Πρωτοχρονιά 2008

     ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
        ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΡΟΔΟΥ

 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ

 Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου,

πρός τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν φιλόχριστον λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Μέ τήν χάριν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἀξιωθήκαμε νά βρισκόμαστε σήμερα σέ ἕνα καινούργιο χρονικό ὁροθέσιο, τό ὁποῖο προσδιο-ρίζουμε ὡς «Πρωτοχρονιά τοῦ σωτηρίου ἔτους 2008». Ἕνας ἀκόμη χρόνος ἐξέπνευσε, ἤ μᾶλλον ἕνας ἀκόμη χρόνος προστέθηκε στή ζωή μας. Ὁ νέος ἀνέτειλε ἤδη, ζοῦμε ἀπό σήμερα καί κινούμεθα μέσα σ᾿ αὐτόν καί ἡ αἰσιόδοξη ἄποψη τῆς ζωῆς ἐλπίζει, ὀνειρεύεται καί ὁραματίζεται. Ἡ ἐλπίδες, τά ὄνειρα καί οἱ ὁραματισμοί ἐκφρά-ζονται χαρούμενα στίς διατυπώσεις τῶν εὐχῶν μας. Τό συμβατικό γεγονός τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἔτους γίνεται ἀφετηρία τῆς προσδοκίας μας γιά μιά καλύτερη ζωή, περισσότερο ἐλπιδοφόρα, δημιουργική καί εὐτυχισμένη.

Ἡ ζωή μας εἶναι μιά πορεία μέσα στόν χρόνο. Οἱ ἀλλαγές τῶν καιρῶν καί τῶν χρόνων, ὅπως ἡ σημερινή, δέν μποροῦν ἀπό μόνες τους, μέ τρόπο μαγικό, ὅπως ἴσως ὑποσυνείδητα οἱ πολλοί αἰσθα-νόμαστε, νά τήν προσδιορίσουν. Αὐτή προσδιορίζεται μέσα στόν χρόνο ἀπό πολλούς παράγοντες, μέ κυριώτερο τήν ἐλεύθερη θέληση μας. Ὁ χρόνος, ὁ ὁποῖος δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι εἶναι ἔργο καί δῶρο τοῦ Θεοῦ, γίνεται τό πλαίσιο μέσα στό ὁποῖο καλούμαστε νά δραστηριοποιήσουμε τήν θέληση μας, νά ἀξιοποιήσουμε τά χαρίσματα μας καί τίς εὐκαιρίες πού μᾶς δίνονται, ἐργαζόμενοι μέ συνείδηση καί ὑπευθυνότητα  ὡς πιστά τέκνα τῆς ἐκκλησίας, ὡς ἄνθρωποι «ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν» κατά τόν λόγο τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου.  

Δέν πρέπει νά διαφεύγει τῆς σκέψης μας ὅτι ἡ πορεία μας μέσα στόν χρόνο εἶναι πορεία πρός τήν αἰωνιότητα. Ἡ ζωή μας δέν ἐξαντλεῖται στά χρονικά πλαίσια πού μποροῦμε νά προσμετρήσου-με ὡς ἔτη τῆς ἐπιγείου πορείας μας. Ὁ σκοπός της δέν εἶναι οἱ διάφοροι σταθμοί, ὅσο σημαντικοί καί ἄν εἶναι αὐτοί ἀλλά τό τέρμα, ὄχι ἡ ἐπίγεια κατάληξη της ἀλλά ἡ προσωπική μας σχέση μέ τόν αἰώνιο καί ἐπέκεινα καιρῶν καί χρόνων Θεόν. Ἡ παρουσία του στόν δρόμο τῆς ζωῆς μας εἶναι δεδομένη, συμπορεύεται καί συμπορευόμαστε μαζί του, ὅπως στήν περίπτωση τῶν πορευομένων πρός Ἐμμαούς μαθητῶν. Μπορεῖ κάτι νά κρατεῖ τά μάτια τῆς ψυχῆς μας, ὅπως ἐκείνων τότε τά σωματικά μάτια, ὥστε νά μήν μποροῦμε νά τόν ἀναγνωρίσουμε. Ὅμως εἶναι παρών καί μπορεῖ ἄν τό θελήσουμε νά συνοψίσει τήν αἰσιοδοξία καί τήν ἐλπίδα μας γιά ἕνα καλύτερο προσωπικό καί κοινωνικό αὔριο.

Ἐπίσης δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι στήν πορεία μας μέσα στόν χρόνο δέν προχωροῦμε ὡς μοναχικοί ἄνθρωποι, ὡς ἄτομα, ὅπως πολλές φορές ἡ ἀλλοτριωμένη συνείδηση μας ὑπαγορεύει. Συνοδοιπόρος μας εἶναι ὁ κάθε ἄνθρωπος, ὁ ἐγγύς καί ὁ μακράν, ὁ ἄνθρωπος πού ὁ Κύριος μας ἐχαρακτήρισε ὡς «πλησίον» μας, ὁ συνάνθρωπος μας δηλαδή. Ἡ πορεία μας εἶναι δυνατή μόνο ὡς συνοδοιπορία. Πορευόμενοι μέσα στόν χρόνο ἄς μήν ξεχνᾶμε τόν ἄνθρωπο, ἔστω καί ἄν χρειάζεται νά πάθουμε καί νά πονέσουμε. Εἶναι δίπλα μας καί εἴμαστε ὑπεύθυνοι γι᾿ αὐτόν. Ὑπεύθυνοι γιά τίς πράξεις του. Ὑπεύθυνοι γιά ὅλα, ὅσο καί ἄν αὐτό θέλουμε νά τό ξεχνᾶμε. Τό μέτρο τῆς στάσεως μας ἀπέναντι του εἶναι ἡ ἀγάπη, κατά τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος διακηρύττει: «Καθώς ἠγάπησα ὑμᾶς καί ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους». Γιά νά δημιουργοῦμε ὑγιεῖς τρόπους συνυπάρξεως ἀνταποκρινόμενοι σέ ἕνα κατεξοχήν αἴτημα τῶν καιρῶν καί τῆς ὑπάρξεως μας.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Εὐχαριστοῦμε τόν πολυεύσπλαγχνο καί φιλάνθρωπο Κύριο καί Θεό μας, ὁ ὁποῖος διά τῆς ἐπουρανίου χάριτός του μᾶς ἀξίωσε νά διανύσουμε αἰσίως τό μόλις παρελθόν σωτήριον ἔτος 2007. Εὐχόμαστε τό νέον ἔτος νά εἶναι γιά ὅλους σας καί γιά τόν καθένα ξεχωριστά ἔτος ἀληθινά σωτήριο, εἰρηνικό, ὑγιεινό καί γεμᾶτο ἀπό τήν εὐλογία καί τήν χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

 

Πρωτοχρονιά τοῦ δισχιλιοστοῦ καί ὀγδόου σωτηρίου ἔτους

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ἡμῶν.

 Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
†Ο  ΡΟΔΟΥ   ΚΥΡΙΛΛΟΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share:

Ετικέτες: Πρωτοχρονιά 2008