Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Πρωτοχρονιά 2006

     ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
         ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΡΟΔΟΥ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ

διά τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Μητροπολίτης

τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου, πρός τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν φιλόχριστον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Πρωτοχρονιά σήμερα τοῦ ἔτους 2006. Ἕνας ἀκόμη χρόνος ἐξέπνευσε, τελείωσε, φυγαδεύτηκε. Δρασκελίσαμε ἤδη τό κατώφλι τοῦ Νέου χρόνου, ὁ ὁποῖος ἀνοίγει γιά ὅλους μας νέους ἀτραπούς. Ἀπαριθμοῦμε χαρές, προβληματισμούς, ἀπογοητεύσεις, ἐλλείψεις. Γεγονότα τῆς ροῆς τοῦ ἐγγύτερου παρελθόντος μας. Ἀλλά ταυτόχρονα ἀτενίζουμε μέ αἰσιοδοξία καί ἐλπίδα τό μέλλον καί προσδοκοῦμε. Ἐλπίζοντας στό καλύτερο κάνουμε τήν προσδοκία μας εὐχή ἤ μᾶλλον τίς προσδοκίες μας εὐχές.

Νέος Χρόνος. Ἕνα ἀκόμη χρονικό ὁροθέσιο. Μία στιγμή τοῦ χρόνου, ἀσήμαντη μπροστά στήν αἰωνιότητα, πού τήν σφραγίζουμε μέ κάποιο σῆμα στήν ἔκφραση «Πρωτοχρονιά τοῦ σωτηρίου ἔτους 2006». Μία νέα ἀρχή στήν πορεία τῆς ζωῆς μας. Ὁ χρόνος γενικά εἶναι ἔργο καί δῶρο τοῦ Θεοῦ. Μέσα σ’ αὐτόν τελεσιουργεῖται τό μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας, τό αἰώνιο δηλαδή σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο. Ἀλλά καί τό μυστήριον τῆς προσωπικῆς μας σωτηρίας μέσα στήν Ἐκκλησία. Ζοῦμε ἀγκαλιασμένοι μέ τόν χρόνο. Ὡς Χριστιανοί, ὡς ἄνθρωποι δηλαδή «ἔχοντες ἐλπίδα» δέν τόν φοβόμαστε. Ἁπλά τόν χαιρετίζουμε καί σήμερα, στήν ἀρχή τῆς πρώτης ἡμέρας τῶν ἑπομένων 365 ἡμερῶν.   

Αὐτή ἡ χρονική στιγμή, τῆς ἐφετινῆς Πρωτοχρονιᾶς δέν μπορεῖ νά ἀποτελεῖ κάτι τό ἀφηρημένο. Μία ἀκόμη εὐκαιρία ἑορτασμῶν καί διαφυγῆς ἀπό τήν ἀδυσώπητη γύρω μας καθημερινότητα. Αὐτή ἡ στιγμή ἀδιακρίτως μᾶς ἀνήκει. Τρέφουμε ἀναρίθμητες χρηστές ἐλπίδες γιά τίς 365 ἡμέρες πού θά ἀκολουθήσουν. Ἀλλά ταυτόχρονα πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι χρειαζόμαστε αὐτές τίς 365 ἡμέρες. Τίς χρειαζόμαστε γιά νά σκεφτοῦμε. Γιά νά ἀνέβουμε πάνω στή ζυγαριά τῆς συνειδήσεως, ἡ ὁποία προσανατολίζει τόν ἄνθρωπο καί ἐναρμονίζει τόν βηματισμό του. Γιά νά κάνουμε τήν περισυλλογή μας καί νά προσευχηθοῦμε. Γιά νά θεολογήσουμε τά λόγια μας καί τίς πράξεις μας, σύνολη τήν ζωή μας, ὅσο αὐτό  καί ἄν ἀκούγεται παράξενο μέσα σέ ἕνα κόσμο τεχνολογικῆς ἀλαζονείας, οἰκονομικῆς ἀριθμολογίας καί πολιτικῆς αὐταρέσκειας. Ἔτσι θά μετατρέψουμε τόν χρόνο ἀπό ἀδυσώπητο πανδαμάτορα σέ ἐργαστήριο σωτηρίας. Γιά νά τοῦ ἀφαιρέσουμε τό δικαίωμα νά γίνει ὁ ἐξουσιαστής μας.

Ὁ χρόνος θά λιτανεύει πάντοτε καινούργιος καί παλαιός. Ὁ ἄνθρωπος στήν προσωπική σχέση του μέ τόν αἰώνιο καί ἐπέκεινα καιρῶν καί χρόνων φιλάνθρωπο και ἐλεήμονα Θεό ἀνακαινίζεται καί ἀνανεώνεται. Παραμένει πάντοτε νέος, συμβάλλοντας στήν ἀνακαίνιση «ἐν Χριστῷ» τοῦ σύμπαντος κόσμου, γεγονός πού ἀποτελεῖ ἐπιτακτική ἀνάγκη τῶν καιρῶν μας ἀλλά καί πού προσδιορίζει τό μέτρο τῆς εὐθύνης μας ὡς Χριστιανῶν.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Εὐχαριστοῦμε τόν Κύριο καί Σωτῆρα μας, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε νά φτάσουμε στό τέλος τοῦ σωτηρίου ἔτους 2005. Εὐχόμαστε τό ἀρχόμενο σήμερα νέο σωτήριο ἔτος 2006 νά εἶναι γιά ὅλους σας καί γιά τόν καθένα ξεχωριστά ἔτος ἀληθινά σωτήριο, εἰρηνικό, ὑγιεινό καί γεμᾶτο ἀπό τήν εὐλογία καί τήν χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Πρωτοχρονιά τοῦ δισχιλιοστοῦ καί ἔκτου ἔτους

Διάπυρος πρός Χριστόν τεχθέντα εὐχέτης πάντων ἡμῶν.

 

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†Ο  ΡΟΔΟΥ   ΚΥΡΙΛΛΟΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share:

Ετικέτες: Πρωτοχρονιά 2006