Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Πασχάλιον Μήνυμα 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΡΟΔΟΥ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ

διά τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου, πρός τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν φιλόχριστον λαόν τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Σήμερον πᾶσα κτίσις, ἀγάλλεται καὶ χαίρει, ὅτι Χριστὸς ἀνέστη, καὶ ᾂδης ἐσκυλεύθη»

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Ἑορτάζουμε καί πάλιν τήν Ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, τοῦ Σωτῆρος μας, καί κατακλύζουμε τούς Ναούς μας γιά νά πανηγυρίσουμε τό μοναδικό τοῦτο κοσμικῶν διαστάσεων γεγονός τῆς πίστεώς μας. Ψάλλοντας καί πάλιν ψάλλοντας μυριόστομα τόν ἀναστάσιμο παιᾶνα "Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος" ὁμολογοῦμε τή χάρη τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Λόγου τοῦ Πατρός, ὁ ὁποῖος γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους καί γιά τή σωτηρία μας ἑκούσια ἔπαθε, σταυρώθηκε, τάφηκε καί ἀνέστη τριήμερος. "Ἀνέστη ὁ Κύριος ὄντως", ὅπως ὁμολογεῖ ἡ ἀρχέγονη Ἐκκλησιαστική ἐμπειρία, καί ἄνοιξε ἕνα καινούριο δρόμο ζωῆς γιά τόν ἄνθρωπο. Ἔδωσε τήν ἐγγύηση τῆς ἀναστάσεως τοῦ ἀνθρώπου.

Τίς μέρες πού πέρασαν σέ βαριά συγκινησιακή ἀτμόσφαιρα, κατά τό μέτρο τῆς δωρεᾶς τῆς χάριτος, βιώσαμε μεγάλα καί σωτηριώδη γεγονότα τῆς Θείας Οἰκονομίας τοῦ Κυρίου μας, τοῦ ἐπί γῆς ἔργου Του γιά τήν ἀνακαίνιση τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου. Τόν ὑποδεχθήκαμε ὡς Νυμφίο τῶν ψυχῶν μας καί τῆς Ἐκκλησίας, ἐρχόμενο πρός τό ἑκούσιο Πάθος. Τόν συνοδεύσαμε στήν ὁδό τοῦ μαρτυρίου. Σταθήκαμε κάτω ἀπό τόν Σταυρό Του, ἀκούγοντάς Τον νά συγχωρεῖ τούς σταυρωτές Του. Λιτανεύσαμε τό νεκρό σῶμά Του πρός τόν τάφο, ραίνοντάς το μέ τά ἄνθη καί τά μύρα τῆς εὐλαβείας μας. Σαββατίσαμε σέ ἀναμονή τῆς ἐκπλήρωσης τῶν λόγων Του καί μέ τήν ἐλπίδα τῆς πίστεως τῆς ἀποκυλίσεως "τοῦ λίθου ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου". 

Σήμερα στεκόμαστε μπροστά στό κενό μνημεῖο καί θαυμάζουμε. Ἀνέστη ὁ Κύριος. Ὁ Ἄγγελος μᾶς βεβαιώνει· "Οὐκ ἔστιν ὦδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν". Τό θαῦμα πιστοποιεῖται. Οἱ Μυροφόρες γυναῖκες μᾶς πληροφοροῦν ὅτι ἐμφανίστηκε σ᾿ αὐτές ὁ Ἀναστάς Κύριος καί τίς χαιρέτισε μέ τήν λέξη "Χαίρετε". Οἱ Μαθητές μᾶς ἀναγγέλλουν ὅτι τούς ἐπισκέφθηκε στόν τόπο ὅπου ἀπό φόβο ἦταν κρυμμένοι καί τούς προσφώνησε μέ τό "Εἰρήνη ὑμῖν". Οἱ ταραγμένοι καί σκυθρωποί ὁδοιπόροι πρός Ἐμμαούς Μαθητές μέ ἔξαρση μᾶς διηγοῦνται ὅτι ἔνοιωσαν τήν καρδιά τους νά πυρπολεῖται κατά τήν συνοδοιπορία μαζί Του καί ὅτι αἰσθάνθηκαν τήν ἀλλαγή τῆς ὑπάρξεώς τους, ὅταν "ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου".

Αὐτήν τήν ἀρχέγονη ἐκκλησιαστική ἐμπειρία καλούμεθα ὑπαρξιακά νά βιώσουμε καί ἐμεῖς σήμερα ἑορτάζοντες "Πάσχα Κυρίου Πάσχα". Ἐμπειρία χαρᾶς καί εἰρήνης πού μεταστοιχειώνεται σέ καύση καρδιᾶς καί κατεργάζεται τήν ἀλλαγή τῆς ὑπάρξεως. Μέ ἀφετηρία τήν πίστη, τήν πίστη τῶν πατέρων μας, τόν θησαυρό τοῦτο τῆς πατροπαραδότου κληρονομίας μας. Μέ τή βεβαιότητα τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας καί τήν ἱστορία τοῦ  ἀνθρώπου. Μέ θάρρος ἀπέναντι στίς προκλήσεις τῆς καθημερινότητας καί τῆς ἀβεβαιότητας τῶν καιρῶν μας. Μέ τή διάθεση τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἄλλου, τοῦ εὐαγγελικοῦ "πλησίον". Μέ τή δύναμη τῆς συγχωρητικότητας, εἰλικρινεῖς στήν προσευχή μας "Καθώς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν". Μέ τήν αἰσιοδοξία τῆς πίστεως ὅτι "μείζων ἐστὶ ὁ ἐν ἡμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ".

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Ὁ Χριστός ἀνέστη. Ἀληθῶς ἀνέστη. Τό Φῶς ἀνέτειλεν ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο. Μή φοβᾶστε τά σκοτάδια τοῦ κόσμου τούτου. Μπορεῖ νά προκαλοῦν καί νά ἀπειλοῦν, ἀλλά εἶναι ἀνίσχυρα μπροστά σέ Ἐκεῖνον πού μᾶς διαβεβαίωσε: ''Εγώ εἰμι τό φῶς τοῦ κόσμου". "Πάντοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε". Εἰρηνεύετε μέ τούς ἑαυτούς σας καί τούς συνανθρώπους σας, ἔχοντας ψηλά τό φρόνημα τῆς πίστεως καί τῆς αὐτοσυνειδησίας σας ὡς Ἑλλήνων, Ροδίων, Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων. Γιατί ἀνέστη ὁ Κύριος. Γιατί μᾶς ἔδωσε τή δωρεά τῆς Ἀναστάσεως. Γιατί Ἐκεῖνος κατά τόν ἀποκαλυπτικό λόγο Του "ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ".

Χριστὸς ἀνέστη, ἀδελφοί. Εὐχόμαστε σέ ὅλους ἔτη πολλά, εὐλογημένα καί καταυγαζόμενα ἀπό τό ἀνέσπερο πασχάλιο φῶς πού ἀνέτειλε ἀπό τόν πανάγιο Τάφο.

Ἅγιον Πάσχα τοῦ δισχιλιοστοῦ καί δεκάτου ὀγδόου σωτηρίου ἔτους

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα εὐχέτης πάντων ἡμῶν.

 

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 †Ο ΡΟΔΟΥ  ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Share: