Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Πασχάλιον Μήνυμα 2019

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΡΟΔΟΥ

 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ

διὰ τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου, πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν φιλόχριστον λαὸν τῆς καθ̉ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν, καὶ σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν αἴτιον, τὸν μόνον εὐλογητὸν τῶν Πατέρων, Θεὸν καὶ ὑπερένδοξον».

 

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Ἀναστάσεως ἡμέρα σήμερα. Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζουμε καί τό χαρμόσυνο τοῦτο μήνυμα τῆς πίστεώς μας ἐξαγγέλλεται μυριόστομα μέσα στή μυροβόλο ἀνοιξιάτικη νύκτα, συνοδευόμενο ἀπό τίς πανηγυρικές κωδωνουκρουσίες τῶν Ἐκκλησιῶν μας, καί πλημμυρίζει τήν ὕπαρξή μας πνευματικῆς χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως.

«Ὁ ἀρχηγός καί τελειωτής τῆς πίστεως» Ἰησοῦς, ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός, ἀπέθανε ὡς ἄνθρωπος προσηλωμένος στό ξύλο τοῦ Σταυροῦ, ἐτάφη στό καινό μνημεῖο καί ὡς Θεός τήν τρίτη ἡμέρα ἀνέστη. Ἀνέστη ὁ Κύριος. Ἐπάτησε τόν θάνατο, νίκησε τόν ἔσχατο τοῦτο ἐχθρό τοῦ ἀνθρώπου. Τόν θανάτωσε, καθώς καί ὅλους τούς προπομπούς καί τούς  συνοδούς του, καί ἔδωσε στόν ἄνθρωπο ὡς ἀναφαίρετο δῶρο τήν ζωή καί τήν Ἀνάσταση.

Τό Τροπάριο τῆς ἑβδόμης Ὠδῆς τοῦ Κανόνος τοῦ Πάσχα, «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν...», τό ὁποῖο προτάξαμε, μέ θριαμβικό, διθυραμβικό τόνο, ἀποδίδει μέ συντομία καί ἀκρίβεια τό περιεχόμενο τῆς Ἑορτῆς μας. Ἑορτάζουμε τή νέκρωση τοῦ θανάτου, τήν συντριβή τοῦ Ἅδη, τὴν ἀρχή μιᾶς ἄλλης ζωῆς αἰώνιας, καί σκιρτώντας ἀπό χαρά ὑμνοῦμε τόν αἴτιο ὅλων αὐτῶν τῶν εὐεργεσιῶν, τόν ἀναστάντα Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Ἡ Ἀνάστασή του μεταποίησε τά σύμπαντα. Ἔκτοτε τά πάντα δὲν εἶναι ὅπως ἦταν πρίν· εἶναι διαφορετικά, γεμάτα αἰσιοδοξία, χαρά καί ἐλπίδα .

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καθίσταται ἡ ἀρχή μιᾶς νέας καί αἰώνιας ζωῆς. Μέ τό Πάσχα τοῦ Κυρίου ἐγκαινιάζεται μιά καινούργια ζωή γιά τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο, τῆς ὁποίας οἱ φωτεινές διαστάσεις ἀναλύονται στήν αἰωνιότητα. Εἶναι ἡ νέα ζωή, ἡ ζωή πάνω ἀπό τόν θάνατο καί τή φθορά, τό νέο γνήσιο καί αὐθεντικό Εἶναι, ἡ ἀλήθεια τῆς ζωῆς πού πάντα με νοσταλγία ὁ ἄνθρωπος ἀναζητεῖ καί ὁ Θεός ἀπλόχερα τήν προσφέρει ἀποκαλυπτόμενος.

Ἡ πρόσκληση τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου εἶναι πρόσκληση συμμετοχῆς σ᾿ αὐτή τή δυνατότητα τῆς νέα ζωῆς, τῆς μόνης πού μπορεῖ νά ξεπεράσει τό φάσμα τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου. Εἶναι ἡ πρόσκληση γιά ἕνα ταξίδι πνευματικό, τό ὁποῖο ἔχει τήν ἀρχή στήν πρώτη ἡμέρα τῆς Δημιουργίας καί φτάνει, χωρίς νά τελειώνει, στήν ὄγδοη ἡμέρα τῆς αἰωνιότητας. Ἕνα ἀτελεύτητο πασχάλιο ταξίδι  μέσα στό ὁποῖο τά κάθε βῆμα ἀποτελεῖ κατάφαση τῆς γνήσιας ἀνθρώπινης ὑπάρξεως καί ζωῆς, στήν ὁποία ἡ ἁμαρτία καί ἡ κατάληξή της ὁ θάνατος δέμ ἔχουν τόν ἔσχατο λόγο.     

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Ὁ ἱστορικός χρόνος πού μᾶς δίνεται νά διανύσουμε ὡς ἄνθρωποι εἶναι πολύ ἐλάχιστος γιά νά χωρέσει μέσα σ᾿ αὐτόν τό πλήρωμα τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. Μέσα ὅμως σ᾿ αὐτόν μπορεῖ νά δώσουμε τό δικό μας προσωπικό παρόν, γιά ἕνα καλύτερο σήμερα, γιά ἕνα αἰσιόδοξο αὔριο. Μέ τή πεποίθηση ὅτι ὁ καθημερινός ἀγῶνάς μας δέν εἶναι χίμαιρα καί οὐτοπία. Μέ τήν διάθεση γιά ἀγῶνα πνευματικό, ὡς ἄνθρωποι πίστεως στόν Ἀναστάντα Κύριο, μέ ἀγάπη πρός Αὐτόν καί τόν συνάνθρωπο, μέ σεβασμό στίς ἀξίες, τά ἰδανικά καί τίς παραδόσεις μας.   

Χριστὸς ἀνέστη, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Εὐχόμαστε τὸ ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως νὰ λάμψει στὶς καρδιὲς ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Νά διαλύσει κάθε κοσμικό σκοτάδι πού ταλαιπωρεῖ τήν σύγχρονη ἀνθρωπότητα. Νά διασκεδάσει τήν νύκτα τῆς κατήφειας καί τῆς θλίψης πού σέ πολλούς ἀνθρώπους κυριαρχεῖ. Νά φωτίσει τήν ὕπαρξή μας γιά νά γίνει καί ὁ κόσμος μας φωτεινός καί χαρούμενος, ὅπως πραγματικά τόν ὁραματιζόμαστε.

Χρόνια πολλά, εὐλογημένα καί γεμάτα ἀπό τό φῶς τῆς χάριτος τοῦ Ἀναστάντος Σωτῆρος Χριστοῦ.

 

Ἅγιον Πάσχα τοῦ δισχιλιοστοῦ καὶ δωδεκάτου ἐννάτου σωτηρίου ἔτους

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα εὐχέτης πάντων ἡμῶν.

 

            Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

           †Ο ΡΟΔΟΥ  ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Share: