Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Μήνυμα Χριστουγέννων (2011)

 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ
Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου,
πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν λαὸν τῆς καθ̉ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ» (Λουκ. β́, 11).

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Λαμπρὰ καὶ ἐπιφανὴς ἀνέτειλε στὸ ἐκκλησιαστικὸ στερέωμα ἡ μεγάλη Ἑορτὴ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως. «Ἡ Μητρόπολις τῶν Ἑορτῶν» κατὰ τὴν διαπίστωση τοῦ χρυσορρήμονος Διδασκάλου. «Σήμερον ὁ Χριστὸς ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου». Ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νὰ πανηγυρίσουμε καὶ νὰ δοξάσουμε τὸν Κύριο. Νὰ βγοῦμε ἔξω ἀπὸ τὴν ὁποιαδήποτε ἀπομόνωση τῆς ὑπάρξεώς μας καὶ νὰ ὑποδεχθοῦμε τὸν σαρκωθέντα Λόγο τοῦ Πατρός. Νὰ ἀφήσουμε τήν καθημερινότητα μας καὶ νὰ ὑψωθοῦμε πρὸς Ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος «ἐτέχθη σήμερον Σωτήρ».

 «Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ». Ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἀγγέλου πρὸς τοὺς ἀγραυλοῦντας ποιμένες τῆς Βηθλεὲμ συμπυκνώνει τὸ πλέον χαρμόσυνον μήνυμα τὸ ὁποῖο ἄκουσε ποτὲ ὁ ἄνθρωπος. Τὴν μοναδικὴ χαρμόσυνη ἀγγελία. Τὸ Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας τοῦ σύμπαντος κόσμου. Γιατὶ τὸ αἴτημα τῆς σωτηρίας εἶναι οὐσιαστικὰ τὸ αἴτημα τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ ῥῆμα σώζομαι σημαίνει γίνομαι σῶος, γίνομαι ἀκέραιος. Τὶ εἶναι δηλαδὴ ἡ σωτηρία; Τὶ ἄλλο παρὰ ἡ ἔξοδός μας ἀπὸ τὴν ὁποιαδήποτε ἀποσπασματικότητα ποὺ μᾶς ταλαιπωρεῖ ὡς πρόσωπα καὶ ὡς κοινωνικὸ σῶμα καὶ ἡ ὁλοκλήρωσή μας στὴν ἀναζήτηση ἐν μετανοίᾳ τῆς χαμένης ἀκεραιότητας μας.

Τοῦτο, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, εἶναι τὸ διαχρονικὸ μήνυμα τῶν Χριστουγέννων. Τοῦτο τὸ μήνυμα εὐαγγελιζόμαστε καὶ ἐφέτος ἑορτάζοντας καὶ πάλιν, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ στὴ ζωή μας, τὴν Μητρόπολη τῶν Ἑορτῶν. Ἴσως εἶναι δύσκολο νὰ ἀκουστεῖ μέσα στὸ θόρυβο καὶ τὴν γενικώτερη ἀκαταστασία ποὺ ἔχει προκαλέσει ἡ λεγόμενη οἰκονομικὴ κρίση καὶ οἱ πολλὲς ἄλλες κρίσεις ποὺ ταλανίζουν τὴν προσωπικὴ καὶ τὴν κοινωνικὴ ζωή μας. Ἀλλὰ ἄς μὴν τὸ ἀγνοήσουμε. Εἶναι τὸ μήνυμα τῆς ἐλπίδας μας. Ἔχουμε ἐλπίδα καὶ μέλλον γιατὶ εἰσῆλθε καὶ ἐργάζεται μέσα στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία ὁ Ἐμμανουήλ, ποὺ τὸ ὄνομά Του σημαίνει ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας.

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

««Ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ». Γιὰ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ γιὰ τὴν σωτηρία μας σαρκώθηκε ὁ Θεὸς ἀπὸ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Αὐτὴ ἡ σωτηρία μᾶς προσφέρεται καθημερινά. Κατανοοῦμε τὶς δυσκολίες τῶν καιρῶν καὶ τῶν περιστάσεων. Νὰ μὴν χάσουμε ἐξαιτίας τους τὴν χαρὰ ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς προσφέρει ὁ Κύριος ἄν ἀνοίξουμε σὲ αὐτὸν τὴν πόρτα τῆς καρδιᾶς μας. Ἄς τὸν ἀγαπήσουμε ὡς Σωτῆρα καὶ εὐεργέτη μας γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀγαπήσουμε καὶ τὸν συνάνθρωπο ὡς πλησίον καὶ ἀδελφό.

Οἱ δυσκολίες, ὅσο μεγάλες καὶ ἄν εἶναι αὐτὲς, δὲν ἔχουν τὴν δύναμη νὰ μᾶς ἀπογοητεύσουν, ἄν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δὲν τὸ θελήσουμε. Ὡς λαὸς δοκιμαστήκαμε διαχρονικὰ μέσα στὸ καμίνι μεγάλων πειρασμῶν. Τοὺς ξεπεράσαμε γιατὶ εἴχαμε τὸν Θεό μας. Δὲν μᾶς ἐγκατέλειψε ποτέ. Σήμερα εἶναι παρὼν «ὡς παιδίον κείμενον ἐν φάτνη». Φτάνει ἐμεῖς στὴν ἀδυναμία τοῦ «παιδίου» νὰ ἀνακαλύψουμε τὴν δύναμη τῆς προοπτικῆς μας.

Εὐχόμαστε ἀληθινά, εἰρηνικά, εὐφρόσυνα καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Χριστούγεννα τοῦ δισχιλιοστοῦ καὶ ἑνδεκάτου σωτηρίου ἔτους
Διάπυρος πρὸς Χριστὸν τεχθέντα εὐχέτης πάντων ἡμῶν.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†Ο  ΡΟΔΟΥ   ΚΥΡΙΛΛΟΣ 

 

Share: