Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

«Οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Δικτύου Μουσείων και Επισκέψιμων Μνημείων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου»

Τίτλος Πράξης:«Οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Δικτύου Μουσείων και Επισκέψιμων Μνημείων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου» (Κωδικός ΟΠΣ 5095028) στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης: 646.288,00 €

Συνοπτική Περιγραφή:

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού αποθετηρίου γνώσης, ιστορίας και πολιτισμού, περιλαμβάνοντας το σύνολο των εκφάνσεων του Θρησκευτικού πολιτιστικού αποθέματος του Δικτύου Χριστιανικών Μουσείων & Επισκέψιμων Μνημείων Ρόδου, το οποίο θα είναι ψηφιακά διαθέσιμο μέσω του διαδικτύου, με σεβασμό στο θρησκευτικό χαρακτήρα των κειμηλίων και των μνημείων, την ιστορική μνήμη και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού.

Ειδικότερα, το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: α) ψηφιοποίηση, συστηματική ηλεκτρονική τεκμηρίωση και παραγωγή ψηφιακών παραγώγων με την εφαρμογή και χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), β)χρήση έγκυρων και διεθνώς αναγνωρισμένων πρωτοκόλλων και μεθόδων επιστημονικής τεκμηρίωσης και γ)«φιλτράρισμα» της παρεχόμενης πληροφορίας, μέσα από την προσέγγιση της ερμηνευτικής μουσειολογίας, ώστε αυτή να καταστεί ελκυστική προς το ευρύ κοινό.

Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει καθοριστικά:

Στην ψηφιακή, επιστημονική τεκμηρίωση των πολιτιστικών θησαυρών του Δικτύου Μουσείων και επισκέψιμων μνημείων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου.
Στη διάσωση πληροφοριών, προφορικών μαρτυριών και άγνωστων τεκμηρίων, ιστορικών γεγονότων και πολιτιστικών δρώμενων που σχετίζονται με σημαντικά κειμήλια ή μνημεία που κινδυνεύουν να χαθούν οριστικά.
Στην παροχή ενός εικονικού χώρου «ψηφιακής» ανάτασης στο κοινό,μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας ενός ενιαίου δικτυακού κόμβου (portal) πρόσβασης και διάθεσης του σχετικού ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος.
Στην παροχή διευκολύνσεων στην εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα, αφού πλέον με τις φωτογραφίσεις υψηλής ευκρίνειας, την επιστημονική τεκμηρίωση και τις εφαρμογές ευρετηρίασης, η πρόσβαση στην έγκυρη πληροφορία είναι ανέξοδη, εύκολη και αξιόπιστη.
Στην «ψηφιακή σύζευξη»τωνεκθεσιακών χώρων και των μνημείων με το καλλιτεχνικό-πολιτισμικό τους υπόβαθρο, την ιστορία και την σφύζουσα αστική και τουριστική ζωή του νησιού της Ρόδου.

Share: