Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Ιεράς Μητρόπολης
αποτελεί η δημιουργία πλαισίου με στόχο την συνεχή βελτίωση των
λειτουργιών της, έχοντας πάντα ως βασικό γνώμονα την ικανοποίηση των
προσδοκιών αλλά και των αναγκών των αναγνωρισμένων ως ενδιαφερόμενα
μέρη, στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου η
Μητρόπολη Ρόδου υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές
και τους κανόνες που διέπουν το Σύστημα Ποιότητας βασιζόμενη στην
αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και
των συνεργατών της.
Ως εκ τούτου αναπόσπαστο κομμάτι των δραστηριοτήτων και των απώτερων
στόχων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελούν:
•    Η ικανοποίηση των ενδιαφερομένων μερών
•    Η συνεχής βελτίωση των λειτουργιών της.

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι:
•    Η τήρηση των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων έτσι όπως έχουν
συμφωνηθεί μέσω των γραπτών συμβάσεων ή / και συμφωνιών.
•    Η συνεχής υποστήριξη του πολίτη ώστε να αξιολογούνται μηνύματα
ικανά να καλύψουν, εκτός των εκφρασμένων, και των συναγομένων αναγκών τους.
•    Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των προμηθευτών.
•    Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού
•    Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο
περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
•    Ο καθορισμός μετρήσιμων και αντικειμενικών στόχων βελτίωσης της
συνολικής λειτουργίας της Ιεράς Μητρόπολης.
•    Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων που προκύπτουν
μέσα από το σύνολο των δραστηριοτήτων της Ιεράς Μητρόπολης  και η λήψη
μέτρων για την αντιμετώπιση αυτών.
•    Ο τρόπος διαχείρισης των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα εντός της
Μητροπόλεως Ρόδου και οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίδραση στην
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Διοίκηση της Ιεράς Μητροπόλεως έχει ορίσει Υπεύθυνο για θέματα
ποιότητας με ειδικό καθήκον την εποπτεία της συντήρησης και της
ανάπτυξης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχειριστικής επάρκειας.
Στόχοι  είναι:
•    Η μέγιστη και βέλτιστη αξιοποίηση του συνόλου των κονδυλίων των
Προγραμμάτων μέσω διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών προς όφελος της
τοπικής κοινωνίας.
•    Η συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων και η
ενημέρωση των αρμόδιων  αρχών, ή φορέων ανάθεσης, επίβλεψης και ελέγχου.
•    Η ικανοποίηση των στόχων των έργων των προγραμμάτων εντός των
προδιαγεγραμμένων χρονικών ορίων υλοποίησης τους, με ποιοτική επάρκεια.
•    Η άμεση εξυπηρέτηση των ωφελούμενων από την υλοποίηση των ποικίλων
προγραμμάτων.
•    Η πλήρης γνώση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και των τεχνικών
οδηγιών που διέπουν τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα.
•    Η συνεχής ενημέρωση των τοπικών φορέων και του κοινού για τα
διαθέσιμα προγράμματα και τους αντίστοιχους πόρους.
•    Η ανάπτυξη ενός δικτύου αξιόπιστων συνεργασιών με τοπικούς εθνικούς
και διεθνείς φορείς.
•    Η προσφορά ποιοτικών και καινοτόμων υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα
προς την τοπική κοινωνία με αξιοποίηση των κονδυλίων και άλλων πόρων.

Προκειμένου να επιτύχουμε τα παραπάνω, στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου 
δηλώνουμε τη ΔΕΣΜΕΥΣΗ μας στις παρακάτω αρχές:
•    Εφαρμογή και συνεχής βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας και
Διαχειριστικής Επάρκειας.
•    Άριστη επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων.
•    Άριστη συνεργασία με τους φορείς και την τοπική κοινωνία.
•    Συνεχής βελτίωση της τεχνογνωσίας και διάχυσή της.
•    Επιλογή εξειδικευμένων συνεργατών και συνεχής εκπαίδευσή τους.
•    Διαρκής καινοτομία στον τρόπο σκέψης και δράσης μας και ανάληψη
πρωτοβουλιών που απαιτούνται από την κοινωνία

 

Share: