Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ

Έχοντες υπ’  όψιν το άρθρον 3 του Κανονισμού υπ’  ἀριθμ. 1/2013 (65Α)
Περί Εφημερίων και Διακόνων της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας
Κρήτης, και τα άρθρα 335 και 345 του Ν. 4957/2022 (141Α), και
προκειμένου να πληρώσωμεν μία (1) κενή οργανική θέση Εφημερίου (Ιερέως) του
Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Κατταβιάς Ρόδου
καλούμεν τους βουλομένους και έχοντας τα κανονικά και νόμιμα προσόντα,
όπως εντός δέκα (10) ημερών από της δημοσιεύσεως της παρούσης υποβάλωσιν
ημίν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δια την κατάληψιν των ανωτέρω κενών
θέσεων.

Εν Ρόδω, τη 10η Ιανουαρίου 2024

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΡΟΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
 

---------------------------------------------------------------

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, με βάση:

την υπ αριθ. 255/2021 Πράξη του Μητροπολίτου Ρόδου

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

τις διατάξεις των Ν. 4301/2014 και Ν. 4235/2014

τις διατάξεις των Κανονισμών 55/1974 και 255/2014

την με Κωδικό 118 Πρόσκληση και τίτλο «Δημιουργία, Aνάδειξη και Aξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος», για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ  2014-2020.

Καλεί σε Δημόσια Διαβούλευση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης της πρότασης με τίτλο:

«Διαχείριση και προβολή του ψηφιακού περιεχομένου που αφορά το άυλο και υλικό πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα του μνημειακού συνόλου του Καθεδρικού Ιερού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ρόδου»

Όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα και κάθε νόμιμα εμπλεκόμενο να καταθέσουν εγγράφως και επωνύμως, είτε με επιστολή, στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου (πλ. Ελευθερίας) καθημερινά από 10 έως 12 το μεσημέρι, στον π. Εμμανουήλ Σκλιβάκη, είτε με αποστολή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο imrodou@gmail.com ηλεκτρονική επιστολή με παρατηρήσεις και σχόλια επί του σχεδίου του Τεύχους Δημοπράτησης της πρότασης.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει 15 ημέρες.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) http:/www.eprocurement.gov.gr στον σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Κάθε αποδεκτό σχόλιο θα ενσωματωθεί στο ΤΔΠ της Πράξης.»

 

----------------------------------------------------------

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Κωδ. ΟΠΣ: 5095028). Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020 (ΜΔΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ

Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ, ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, 85131 ΡΟΔΟΣ

Συνολικός προϋπολογισμός έργου:

Το τίμημα για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο ποσό των € 522.200,00  μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με ΦΠΑ: € 647.528,00, ΦΠΑ € 125.328,00.

Προϋπολογισμός αρχικού έργου: € 497.200,00, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με ΦΠΑ: €616.528,00, ΦΠΑ € 119.328,00€.

Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης υπηρεσιών συντήρησης: έως € 25.000,00 μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με ΦΠΑ: € 31.000,00, ΦΠΑ € 6.000,00.

Χρηματοδότηση του έργου:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020 (ΜΔΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη Διακήρυξη.

 

Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.

Διάρκεια της σύμβασης: 14 μήνες

Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται ηλεκτρονικά και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: www.imr.gr. Οι προσφορές υποβάλλονται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (ηλεκτρονική μορφή).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 9-12-2022 ώρα 11:00.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: 10-11-2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ ώρα 10:00.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 15-12-2022 και ώρα 10:00.

Απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων (9.944,00€) ευρώ που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) και θα ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Παράδοση: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.

Τρόποι πληρωμής: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.

Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη.

Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική.    

Ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: 10-11-2022.

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης: 25-11-2022.

Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

espd-request-ΙΜΡ

espd-request-ΙΜΡ (xml)

 

----------------------------------------------------------

 

Λόγω της συνεχιζόμενης μη επίλυσης καθαρά τεχνικής φύσεως διαδικαστικών προβλημάτων που δεν έχουν σχέση με την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, δεν κατέστη ξανά δυνατή η προγραμματισμένη για σήμερα 25-10-2022 ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ των σχετικών εγγράφων του Διαγωνισμού με θέμα "Οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Δικτύου Μουσείων και Επισκέψιμων Μνημείων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου".

----------------------------------------------------------

Σε συνέχεια της από 17-10-2022 ανακοινώσεως μας, σας πληροφορούμε ότι, λόγω της μη επίλυσης των τεχνικών προβλημάτων που ανέκυψαν εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών και κατόπιν συνεννοήσεως  με την διαχειριστική αρχή του προγράμματος, προβήκαμε στην ακύρωση της διαδικασίας της προκηρύξεως. Η ακύρωση έγινε σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μέσω Τed-eΝotices (Αριθ. Πρωτ. 2022-164546) και αποστολής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της ΕΕ για δημοσίευση (αναμενόμενη ημερομηνία: 25-10-2022).

Άμεσα θα προβούμε σε επαναπροκήρυξη με επικαιροποιημένες ημερομηνίες, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

-------------------------------------------------------------------------

 

Λόγω καθαρά τεχνικής φύσεως προβλημάτων που δεν μπόρεσαν να επιλυθούν έως τώρα, δεν κατέστη δυνατή η προγραμματισμένη για σήμερα ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ των σχετικών εγγράφων του Διαγωνισμού της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου με θέμα "Οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Δικτύου Μουσείων και Επισκέψιμων Μνημείων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου".

Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος και τα σχετικά έγγραφα θα αναρτηθούν μόλις επιλυθεί το πρόβλημα.

---------------------------------------------------------------------

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ

Έχοντες υπ’  όψιν το άρθρον 3 του Κανονισμού υπ’  ἀριθμ. 1/2013 Περί Εφημερίων και Διακόνων της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης (Φ.Ε.Κ. τ. Α’, 65/12-3-2013), έχοντος εφαρμογήν εις τας Μητροπόλεις Δωδεκανήσου δια του άρθρου 6, παρ. 3β του Ν. 4218/2013 (Φ.Ε.Κ. τ. Α’, 268/10-12-2013), και προκειμένου να πληρώσωμεν δύο (2) κενές οργανικές θέσεις Εφημερίων (Διακόνου και Ιερέως) των Ενοριών

Ενοριακού Ιερού Ναού Ταξιαρχών Μαριτσών Ρόδου

Ενοριακού Ιερού Ναού Ταξιάρχών Αρχαγγέλου Ρόδου

καλούμεν τους βουλομένους και έχοντας τα κανονικά και νόμιμα προσόντα, όπως εντός δέκα (10) ημερών από της δημοσιεύσεως της παρούσης υποβάλωσιν ημίν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δια την κατάληψιν των ανωτέρω κενών θέσεων. 

Εν Ρόδω, τη 1η Ιουλίου 2022

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΡΟΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ    2021

 

Έχοντες υπ’  όψιν το άρθρον 3 του Κανονισμού υπ’  ἀριθμ. 1/2013 Περί Εφημερίων και Διακόνων της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης (Φ.Ε.Κ. τ. Α’, 65/12-3-2013), έχοντος εφαρμογήν εις τας Μητροπόλεις Δωδεκανήσου δια του άρθρου 6, παρ. 3β του Ν. 4218/2013 (Φ.Ε.Κ. τ. Α’, 268/10-12-2013), και προκειμένου να πληρώσωμεν δύο (2) κενές οργανικές θέσεις Εφημερίων (Ιερέων) των Ενοριών:

Ενοριακού Ιερού Ναού Ταξιαρχών Μεσαναγρού Ρόδου

Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Θεολόγου Ρόδου

καλούμεν τους βουλομένους και έχοντας τα κανονικά και νόμιμα προσόντα, όπως εντός δέκα (10) ημερών από της δημοσιεύσεως της παρούσης υποβάλωσιν ημίν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δια την κατάληψιν των ανωτέρω κενών θέσεων.

 

Εν Ρόδω, τη 7η Οκτωβρίου 2021

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΡΟΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ

------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ρόδος, 4-3-2021

Η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, με βάση:

  • την υπ αριθ. 256/2021 Πράξη του Μητροπολίτου Ρόδου
  • τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  • τις διατάξεις των Ν. 4301/2014 και Ν. 4235/2014
  • τις διατάξεις των Κανονισμών 55/1974 και 255/2014
  • την με Κωδικό 03_ΕΠΑΝΕΚ και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4695 Πρόσκληση και τίτλο «Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού», για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

 

Καλεί σε Δημόσια του Τεχνικού Δελτίου Πράξης της πρότασης με τίτλο:

«Οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Δικτύου Μουσείων και Επισκέψιμων Μνημείων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου»

στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 (03_ΕΠΑνΕΚ)

 

Όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα και κάθε νόμιμα εμπλεκόμενο να καταθέσουν εγγράφως και επωνύμως, είτε με επιστολή, στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου (πλ. Ελευθερίας) καθημερινά από 10 έως 12 το μεσημέρι, στον π. Εμμανουήλ Σκλιβάκη, είτε με αποστολή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο imrodou@gmail.com ηλεκτρονική επιστολή με παρατηρήσεις και σχόλια επί του σχεδίου του Τεύχους Δημοπράτησης της πρότασης.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει 15 ημέρες.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) http:/www.eprocurement.gov.gr στον σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Κάθε αποδεκτό σχόλιο θα ενσωματωθεί στο ΤΔΠ της Πράξης.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ρόδος, 4-3-2021

 

Η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, με βάση:

  • Την υπ αριθ. 256/2021 Πράξη του Μητροπολίτου Ρόδου
  • τις διατάξεις των Ν. 4301/2014 και Ν. 4235/2014
  • τις διατάξεις των Κανονισμών 55/1974 και 255/2014
  • Την με Κωδικό 03_ΕΠΑΝΕΚ και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4695 Πρόσκληση και τίτλο «Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού», για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Καλεί

Τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις:

 

Α. που ασχολούνται με υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

 

Β. που εμπράκτως ασχολούνται στον ειδικό χώρο της ψηφιοποίησης και προβολής με χρήση ΤΠΕ του θρησκευτικού πολιτισμικού αποθέματος

 

να καταθέσουν έγγραφη, σφραγισμένη, κλειστή και μη δεσμευτική προσφορά, μέχρι 23-4-2021, για την υποστήριξη της πρότασης με τίτλο «Οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Δικτύου Μουσείων και Επισκέψιμων Μνημείων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου».

 

Για λόγους ανταγωνισμού που απορρέουν από την συμμετοχή της Ιεράς Μητροπόλεως στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, σας ενημερώνουμε ότι το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνει το Τεχνικό Δελτίο είναι εμπιστευτικά, και μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου (πλ. Ελευθερίας) καθημερινά από 10 έως 12 το μεσημέρι, στον π. Εμμανουήλ Σκλιβάκη, τηλ. 2241044555, για την λήψη του Τεχνικού Δελτίου.

 

Στην περίπτωση που η πρόταση της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου εγκριθεί για χρηματοδότηση, οι προσφορές που θα κατατεθούν από όλους τους ενδιαφερομένους είναι δεσμευτικές για την υλοποίηση της Πράξης.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ρόδος, 3-3-2021

 

Η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, με βάση:

- Την υπ αριθ. 255/2021 Πράξη του Μητροπολίτου Ρόδου
- τις διατάξεις των Ν. 4301/2014 και Ν. 4235/2014
- τις διατάξεις των Κανονισμών 55/1974 και 255/2014

- Την με Κωδικό 118 Πρόσκληση και τίτλο «Δημιουργία, Aνάδειξη και Aξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος», για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ  2014-2020.

Καλεί

Τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις:

Α. που ασχολούνται με υπηρεσίες συμβούλου και έχουν εμπειρία στην προετοιμασία και υποβολή φακέλου υποψηφιότητας προτάσεων καθώς και στην παρακολούθηση και υποστήριξη υλοποίησης για συγχρηματούμενες Πράξεις

Β. που εμπράκτως ασχολούνται στον ειδικό χώρο της ψηφιοποίησης και προβολής με χρήση ΤΠΕ του θρησκευτικού πολιτισμικού αποθέματος 

να καταθέσουν έγγραφη, σφραγισμένη, κλειστή και δεσμευτική προσφορά, μέχρι 24-3-2021, για την υποβολή της πρότασης με τίτλο «Διαχείριση και προβολή του ψηφιακού περιεχομένου που αφορά το άυλο και υλικό πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα του μνημειακού συνόλου του Καθεδρικού Ιερού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ρόδου».

Για λόγους ανταγωνισμού που απορρέουν από την συμμετοχή της Ιεράς Μητροπόλεως στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, σας ενημερώνουμε ότι το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνει το Τεχνικό Δελτίο είναι εμπιστευτικά, και μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου (πλ. Ελυθερίας) καθημερινά από 10 έως 12 το μεσημέρι, στον π. Εμμανουήλ Σκλιβάκη, τηλ. 2241044555, για την λήψη του Τεχνικού Δελτίου.

Στην περίπτωση που η πρόταση της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου εγκριθεί για χρηματοδότηση, οι προσφορές που θα κατατεθούν από όλους τους ενδιαφερομένους είναι δεσμευτικές για την υλοποίηση της Πράξης.

Share: