Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Copyright ©2017 imr.gr

Disable Preloader
Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου «ΣΚΙΑΔΕΝΗΣ»

Ἡ τιμία Εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ἐπονομαζομένης «Σκιαδενῆς» ἀποκαλύφθηκε μὲ θαυμαστὸ τρόπο σὲ τρεῖς ἐναρέτους Μοναχοὺς ποὺ ἀσκήτευαν στὸ σπήλαιο τοῦ «ἀσκηταργοῦ»1. Αὐτοὶ ἔβλεπαν γιὰ πολλὲς νύκτες νὰ λάμπει ἕνα οὐράνιο φῶς στὸν τόπο, ὅπου σήμερα βρίσκεται ἡ ἱερὰ καὶ σεβασμία Μονὴ τοῦ Σκιαδίου2. Ἀποροῦντες γιὰ τὸ παράδοξο θέαμα πῆγαν μέχρις ἐκεῖ καί, ὢ τοῦ θαύματος! βρῆκαν κρυμμένη μέσα στοὺς θάμνους τὴν Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος. Ἀφοῦ εὐχαρίστησαν τὴν Παρθένο γιὰ τὴν εὐδοκία της, προσκύνησαν μὲ εὐλάβεια τὴν ἱερὰ Εἰκόνα της καὶ τὴ μετέφεραν μὲ ὕμνους καὶ δοξολογίες στὸ σπήλαιό τους. Τὴν ἑπομένη ὅμως ἡμέρα διαπίστωσαν ὅτι ἡ Εἰκόνα δὲν βρισκόταν στὴ θέση ποὺ τὴν εἶχαν ἀφήσει. Ἔτρεξαν στὸν τόπο ποὺ τοὺς εἶχε ἀποκαλυφθεῖ καὶ ἔκπληκτοι διαπίστωσαν ὅτι ἡ Εἰκόνα εἶχε ἐπιστρέψει ἐκεῖ. Γιὰ δεύτερη φορὰ τὴν πῆραν μαζί τους ἀλλὰ αὐτὴ καὶ πάλι ἐπέστρεψε στὸ ἴδιο μέρος. Κατάλαβαν τότε ὅτι ἡ Θεοτόκος εἶχε ἐπιλέξει τὸν τόπο ἐκεῖνο καὶ ἤθελε νὰ μὴν ἀπομακρυνθεῖ ἡ Εἰκόνα της. Γι᾿ αὐτὸ οἰκοδόμησαν στὸν τόπο αὐτὸ ἱερὸ Ναό, ὅπου τὴν τοποθέτησαν, καὶ γύρω ἀπὸ τὴ Μονὴ κελλιά3, στὰ ὁποῖα ἐγκαταστάθηκαν, συνεχίζοντας τὴν ἀσκητικὴ πολιτεία τους κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη καὶ μητρικὴ προστασία τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου. 
 
Ἄπειρα εἶναι τὰ θαύματα τὰ ὁποῖα ἐνήργησε καὶ ἐνεργεῖ μέχρι σήμερα ἡ ἐνοικοῦσα στὴν ἁγία Εἰκόνα χάρις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Κάποτε πειρατὲς ἦλθαν καὶ λεηλάτησαν τὴν ἱερὰ Μονή, ἀναχωρώντας δὲ πῆραν μαζί τους καὶ τὴν θαυματουργὸ Εἰκόνα. Τὸ πλοῖό τους ὅμως δὲν μποροῦσε νὰ ἀποπλεύσει καὶ ἀναγκάστηκαν νὰ τὴν ἐπιστρέψουν στὴ θέση της, γεγονὸς τὸ ὁποῖο ἐπιβίωσε στὴν τοπικὴ παράδοση μὲ τὸ θρῦλο τοῦ «Πετροκάραβου»4. Ἄλλοτε πάλι, ἕνας ὀθωμανὸς μπῆκε στὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς, μὲ σκοπὸ νὰ τὸ βεβηλώσει, καὶ κάρφωσε τὸ μαχαίρι του πάνω στὴν ἱερὰ Εἰκόνα. Ἀπὸ τὴν πληγὴ ποὺ σχηματίστηκε στὸ πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἔρρευσε αἷμα, σὰν ἀπὸ ζωντανὸ σῶμα, ἐνῶ ἐκείνου παρέλυσε τὸ χέρι. Ἔντρομος τότε ζήτησε ἀπὸ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο νὰ τὸν συγχωρήσει καὶ ἀπὸ εὐγνωμοσύνη δώρησε στὴ Μονὴ πολλὰ δῶρα καὶ κτήματα.
 
Οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς Ρόδου, ὅπως καὶ οἱ κάτοικοι τῆς Χάλκης, ἀποδίδουν ἰδιαίτερο σεβασμὸ καὶ εὐλάβεια στὴν τιμία Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος «Κυρίας Σκιαδενῆς». Ἀπὸ τὴν τετάρτη ἑβδομάδα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μέχρι τὴν Κυριακὴ τοῦ Ἀντίπασχα ἡ Εἰκόνα μεταφέρεται καὶ λιτανεύεται κατ᾿ ἀρχὰς στὴ Χάλκη καὶ στὴ συνέχεια σὲ ὅλα τὰ χωριὰ τῆς νοτίας Ρόδου, πολλοὶ δὲ εὐσεβεῖς, καθ᾿ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους, ζητοῦν νὰ μεταφερθεῖ  καὶ νὰ παραμείνει γιὰ ἁγιασμὸ στὰ σπίτια τους. 
 
Ἡ Σύναξις τῆς Υπεραγίας Θεοτόκου τῆς «ΣΚΙΑΔΕΝΗΣ» ἑορτάζεται στίς 8 Σεπτεμβρίου.
 
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.
Εἰκών σου ἡ πάντιμος, Μῆτερ Ἁγνὴ Σκιαδενή, τῇ θείᾳ σου χάριτι, ἀρδευομένη ἀεί, πηγὴ ὡς ἀκένωτος, βλύζει τῶν δωρεῶν σου, τὰ σωτήρια ῥεῖθρα, πᾶσι τοῖς προσιοῦσι, καὶ πιστῶς ἐκβοῶσι· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.
 
Κοντάκιον. Ἦχος γ΄. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Θησαυρὸν πολύτιμον, τὴν εὐαγῆ σου Εἰκόνα, κεκτημένοι Δέσποινα, χρεωστικῶς σε ὑμνοῦμεν· βρύει γάρ, τῶν ἰαμάτων ἀεὶ τὰ ῥεῖθρα, χάριτος, τὰς σωτηρίους δόσεις παρέχει, Σκιαδενὴ Εὐλογημένη, τοῖς προσιοῦσι μετ᾿ εὐλαβείας αὐτῇ.
 
Μεγαλυνάριον.
Χαίροις Θεονύμφευτε Σκιαδενή, καύχημα τῆς Ῥόδου, καὶ προπύργιον κραταιόν· χαίροις προστασία, τῶν ἐπικαλουμένων, τὴν θαυμαστήν σου χάριν, ἐν περιστάσεσι.
 

Παρακλητικός Κανών

Share: